Izixhobo zoshishino kumanina asezilalini

Amanina akwezoshishino emaphandleni athe afumana izixhobo zokusebenza ngezandla eziquka iimatshini zokuthunga, amalaphu kwakunye nematshini yokubhaka kwisebe elijongene nolimo kwakunye nophuhliso lwamaphandle.

Umphathiswa weli sebe uMlibo Qoboshiyane uthe, ngezi zixhobo zitsha kraca bazinikeze kula manina, oku kuzakuthi kutshintshe iimeko ebebefudula besebenza phantsi kwazo.

Ezinye zezixhobo kwezo zithe zadluliswa nguQoboshiyane kula manina kwanakulutsha lwasemaphandleni, kungabalulwa ucingo lokubiyela izityalo zabo kubalwe nezixhobo zokwenza iJem yokuqaba esonkeni. Umsitho wokunikeza ngezi zixhobo ububanjelwe kwisikolo solimo kuTsolo.

Ngeenzame zeli sebe zokulwa nendlala egqubayo, intswela ngqesho, eli sebe laye laqala ezi nkqubo, iinjongo zalo ikukuphuhlisa uluntu lwasemaphandleni olujongene nale miceli mngeni. Ngeenzame zokuzisa ezi zixhobo ukuze bakwazi ukuzenzela, kwaye bakwazi ukufumana into ezokubancumisa ekupheleni kosuku, oko kudizwe nguQoboshiyane.

UNokwanele Ngantweni nongumnikazi weshishini iKwakho Coop, nothe wafumana iimatshini zokuthunga ezintathu uthe, oku kuzakumnceda ekuphuculeni ishishini lakhe lokuthunga. “Oku kuzakundenza ndithunge iimpahla eziliqela kunezo bendizithunga ndizokwazi ukuthengisela abantu bam, nditsho ndikwazi nokubeka ukutya etafileni kubantwana bam,” utsho uNgantweni. Omnye wabathe baxhamla nguAsanda Makhasi wakuTsolo ongumthungi naye, uthe, usokole gqitha ukuthunga engenazixhobo ezinokuthi zimele ishishini lakhe. Ebenawo umatshini kodwa ubusoyisakala.

UMvusiwekhaya Sicwetsha nothethela eli sebe uthi, oku kuziinzame zokuphuhlisa amanina asemaphandleni ekubeni akwazi ukuzimela angalali engasanga nto phantsi kwempulo kwiintsapho zawo.