Kumabonakude wakho kule veki

The Queen

Ngethuba uKamina ezama ukubonisa uKagiso ukuba uTrevor usebenza noDiamond, uHarriet unexesha elinzima lokukholelwa ukuba uTrevor angajikela ngasemva usapho lakwaKhoza.

UDiamond wenza abakwaKhoza bacinge ukuba basemva kwakhe.

Uyothuka uGracious ukufumanisa indoda eze ebhedini yakhe.

Muvhango

Usapho laVhakwevho lonwatyiswe sisigqibo sikaSkhumbuzo.

Uyaqhuba uZenzile nokugrumba ubomi bukaJack obufihlakeleyo.

Abancumayo ababini bayaxolelana.

Ingaba ufihla ntoni uZenzile?

Scandal!

URomeo ubekela uMthunzi umgibe, noba neziphumo ezothusayo.

Umfazi ophanjaniswa yimali uzama ukulungisa izinto ezonakeleyo kwicala lezothando nazenze ngenxa yokunyoluka.

Uyothuka uGloria ukufumanisa indlela onwabe ngayo ngokuzikhupha okuyinyaniso. Okothusayo okwadlulayo kubuya ngendlela eyothusayo.

Usapho lothuswa kukubuya kwesizalwane esalahleka kudala, ze basibulise ngeendaba ezimbi.

Isidingo

Uyothuka uNtando xa uGatanga efumanisa okothusayo ngesigulo sikatata wakhe.

Bayaqhuba uHendrik noLalage ngokuwa. Izilumkiso zikaGatanga ngokuthakatha kukaNina zifikelela kwiindlebe ezibuthuntu.

UHendrik noWendy badlala umdlalo oyingozi.

ULungi uyavuma ukukhutshwa nguGabriel ukuze acaphukise nje uSechaba.

Uzalo

UMaMlambo noMaNgcobo babeka ukungavani kwabo bucala ukuze basebenzele ukufumana uNosipho, kodwa eyokufuna umntwana nayo isaqhuba.

Ukanti ukutshintsha kwendlela yokuphila kaNkosikazi Madlala ishiya abantu bethetha.

UMxolisi uxabana noQhabanga ngomsebenzi afuna awenze. UFikile noSbu baxhalabile ngoNkosikazi Madlala osebenzisa imali kakhulu.

UNksk Madlala wenza isaziso esothusayo kwisidlo sonyuso lwengxowamali yecawa.

Rhythm City

ULerato uzama ukuba uBongi ajikele uLungile.

Ukanti uDavid yena uzama ukuxabanisa uLungile noBongi. UCuba unokothusayo nokuhle akubekele uPuleng.

Uyakhululwa uBongi esibhedlele, nalapho alindelwe kokunye okothusayo.

USis Bee noJafta bazama ukunceda uKop. USabelo wenza isigqibo sokugqibela ngoSindiswa.

Generations

Usphe uzimisele ukubambelela kwinxalenye yakhe yophuhliso.

Izinto azihambi njengoko bekucwangcisiwe, kodwa uWandile usazimisele.

Uyabuya uMandla kuhambo lwakhe lwaphesheya. Umcuphi uJames unomsindo koko kuvezwa nguPele. Uyothuka uMazwi ukuva ngoRori.

Ukuhanjelwa ngamapolisa kukaCosmo kumshiya othukile.

Skeem Saam

UMarothi ubuza uRachel umbuzo onokutshintsha ubomi bakhe naphakade.

UNoah ufumana ileta eyothusayo evela kuItumeleng, nembeka phakathi kwendawo enzima.

Usapho lakwaMagongwa lutyelelwa lungalindelanga ngumntu elamenzela iyelenqe.

Intombi yolahleko yomzi othile iyagaleleka, ishiya iilwimi zibambekile nemvakalelo iphezulu.

Umfana omncinane ulandela uMokgadi noLeeto.

USphola umadolwanzima ukufumanisa ukuba kumele aboleke othile imoto yakhe.