Kuphehlelwe iziza zokhenketho ezitsha eMonti

Izolo kuphehlelelwe ngokusesikweni uKhenketho izolo eDrifters eMonti. Umfanekiso: Bhekizizwe Radebe

Isebe lezokhenketho eMpuma Koloni liphehlelele
iziza zokhenketho ezilithoba
  izolo
kumsitho obubanjelwe eCambridge, eMonti. Umsitho ubuzinyaswe ngumphathiswa
wezokhenketho, u-Oscar Mabuyane, ingqonyela ye-Eastern
Cape
Parks and Tourism Agency uVuyani Dayimane noLuvuyo Mpambani. Iziza ezitsha
eziphehlelelweyo izolo ziquka iDrifters Raceway, Art Versatile, iXhobani Arts,
iPark Place, Edge Lodge, Imonti Tours, uNcuthu Tours, Eugene Shuttles noMthombo
Palace.

Umphathiswa wezokhenketho uMabuyane uvule
intetho yakhe ngokuthetha ngokubaluleka kokhenketho ephondweni ngokubanzi
phambi kokunyathela nakwiingxaki ukhenketho olujamelene nazo. “Iindlela ezimbi
zingumcelimngeni kwisebe lezokhenketho. Isebe laseMpuma Koloni alikhankasi
ngokwaneleyo ngokhenketho kwiingingqi zalo,’’ utshilo uMabuyane.

Ingqonyela ye-arhente yokhetho eMpuma
kolini  ithe amaziko amatsha ezokhentetho
angavula amathuba amatsha engqesho. “Ubukhulu becala iba ngamashishini amakhulu
athi azuze kakhulu kukhenketho. Njengokuba sivula la maziko namhlanje, sifuna
kuxhamle amashishini asakhulayo,” utshilo uVuyani Dayimani izolo.

IDrifters Raceway, apho bekubanjelwe khona umsitho,
igqame ngemidlalo yemoto ezigqumayo neminye imidlalo. ULitha
Nkcokazi, onobuchule bokudala izinto ezintle nokwanguye nomfundisi ntsapho
kwiDyunivesithi yaseWalter Sisulu yena kunye nowakwakhe, baziqalela iVersatile Art Gallery.
Le yindawo yokuqala esungulwe ngumntu omnyama egcina futhi ekwabonisa
imisebenzi yabanye abantu abangamachule okuzoba okanye imisebenzi yezandla.

Umnyhadala uququnjelwe kwenye kwilokishi
yesibini ngobukhulu eMzantsi Afrika, iMdantsane, kwindawo ekuthiwa kukwaMthombo’s
Palace. Le yenye yeziza zokhenketho ethe yagqwesa eMonti ekonwatyiswa kuyo
abantu ngomculo omnandi, ukutya kwesintu kunye noboniso lwetalente yaseMonti.

Inqaku libhalwe ngu-Aphiwe Mwanda, Asisipho Yedwa, Nonophela Nyimbana