Kuvuselelwa imizi mveliso yakudala eKomani

Rob Davis

Lizakuvuselelwa ngemali ekumashumi amabini anesibini ezigidi zerandi (R22 Million) iziko lemizi mveliso yembali yoshishino eKomani iKomani Industrial Park ukusukela ngoLwesihlanu umhla wesine kule yeNkanga.

Umphathiswa wesebe lorhwebo noshishino kweli uRob Davis, iNkulumbuso yeMpuma Koloni uPhumullo Masualle kwakunye nomphathiswa wesebe lophuhliso lezemali uSakhumzi Somyo bazakuba yinxalenye yalo msitho.

Ukuvuselelwa kweli ziko kuyinxalenye yenkqubo yokuvuselela imizi mveliso kuzwelonke (Revitalisation of Industrial Parks Programme) yesebe lezorhwebo noshishino.

IKomani Industrial Park yenye kwezilishumi kwimizi mveliso elithe isebe lezorhwebo noshishino layityumba ukuze livuselelwe, kunyuswe umgangatho wemveliso kwimizi mveliso ephaya.

Inqanaba lokuqala lokuvuselelwa kwale mizi mveliso izakuba kukufakelwa kweekhamera ezigada izaphula mthetho, kwanokufakelwa kwezibane ezitalatweni. Isebe lorhwebo noshishino liqalise lomsebenzi lisebenzisana ne-arente ejongene nophuhliso kumasipala wesithili saseChris Hani iChris Hani Development Agency.

“Ukuvuselelwa kwalomzi mveliso kuzakuba nefuthe elihle lokuvuselela ushishino eKomani nakuzwelonke njengezinye iindawo esele sizityumbile,”uthethe watsho. Ingxelo ithi ukuvuselelwa kwalomzimveliso kuzakuncedisa ukukhula korhwebo noshishino, ingqesho kwanemveliso yempahla esemgangathweni.

Kunyaka ophelileyo eliziko lemizimveliso lihanjelwe ligqiza loo somashishini abasuka kwilizwe laseChina ngenjongo zokukhangela amathuba okuqala amashishini. Ngexesha lorhulumente owayesakuba yiTranskie eli ziko leminemizi mveliso yayiqeshe uninzi labantu baseZibeleni nabo basuka kwindawo ezingqongileyo.

Inkampani evelisa iziselo, iTwizzer iphakathi kwenkampani ezisele zisebenzisa lendawo ukwenza imveliso zayo zezi ziselo. Othethe egameni lo masipala wesithili saseChris Hani uThobeka Mqamelo uthi lizakubanceda elinyathelo likarhulumente kazwelonke. ”Sisoloko sisamnkela nolunjani ungenelelo oluzakubangela ukukhula kwemeko yezoshishino kwingingqi yaseChris Hani, ingakumbi kuba apha kuzakusetyenzwa ezimveliso zolimo zenziwa kakhulu ngabantu balo masipala,”utshilo uMqamelo.

Uthi abathandabuzi ukuba kuzakwenza inguqu emandla kwimveliso yokutya kwingingqi yaseChris Hani.