Kuzakudaleka amathuba engqesho eDutywa kungekudala!

OoSomashishini baseMbhashe uNogoduka, Mafuya, uSodolophu woMbhashe uJanda kwakunye namagosa kamasipala waseMbhashe ngethuba kuphethulwa isoyi kwindawo ezokubanesakhiwo sodederhu lweevenkile iMall ngamanye ngakuhola wendlela uN2 xa uphuma edolophini eDutywa.

Yimali engamakhulu amathathu anamashumi amabini ezigidi zeerandi (R320 million) ebekwe bucala ezakuthi yakhe udederhu lweevenkile kude kufuphi nedolophu yaseDutywa ngakuN2 ngeenjongo zokukhulisa kwanokuphucula le dolophu.

Oosomashishini abaphum’izandla kulammandla abafana noGcobani Nogoduka, utat’Mafuya ngokubambisana noMbhashe baphethule isoyi kule veki kwindawo ezakuthi kwakhiwe kuyo olu dederhu noluzakubizwa iMbhashe LG Mall.

Olu ulwakhiwo luzakuthabatha iinyanga eziyi15 nekulindeleke ukuba ibe sele iyaqalisa ukusebenza ngenyanga kaMatshi ku2025.

UNogoduka nongumtyalimali yolu lwakhiwo, nekudala waba ngusomashishini owaziwayo eMnquma naseMbhashe uthi ukushishina yinto angathi uzalwe nayo kuba kudala wayiphila.

“Ukusukela kwiintsuku zobutsha bam kudala ndakuthanda ukuba ngusomashishini ohlangabezana neemfuno zoluntu, ndiyathanda ukubona uphuhliso loluntu, kungoko ndithathe eligxathu lokuba ndityale imali kulengingqi yaseMbhashe ngokwakha iMall ukuze kuxhamle uluntu lwalendawo kudaleke namathuba emisebenzi. Ndiyabulela kuluntu, kwibhunga loMasipala ingakumbi uSodolophu uJanda ngentsebenziswano, de sibe sifikelela kwesi sigaba sibambisene,” utshilo uNogoduka.

USodolophu uSamkelo Janda uthi izakuphuhla iDutywa neziphaluka kuba oku kuzakuthi kususe ikati eziko kumakhaya amaninzi.

“Oku kuzakuzisa utshintsho olungummangaliso. Le yenye yeendlela zokuhlumisa idolophu yaseDutywa, nanjengoko olu phuhliso luzakuthi ludale amathuba emisebenzi kutsho kunciphe nentswela ngqesho.

“Ingxaki esijongene nayo kukuxinana kwedolophu yethu, noko ngoku olu tyalo-mali luzisa uphuhliso oluzakuba negalelo ekutshintsheni imeko yoluntu ibe kwimo ephucukileyo ukuze lufikelele lula kwizidingo zamakhaya alo. Oku kuzawutsala nabanye abatyali zimali, ukuze kuphuhle nangakumbi ummandla waseMbhashe,” utshilo uJanda.

UJanda ukwadlulise amazwi ombulelo kokaNogoduka ngobuthandazwe bakhe nakoosomashishini.

OnguManeja kuMasipala uMkhululi Nako uthe, “Ndikunqwenelela okuhle kude kufike ithuba lokuba lugqitywe olu lwakhiwo, ukuze uzibone iziqhamo zembewu yakho.”

UMbhashe ukwadize ukuba, abaphuhlisi benkampani uExemplar nesele ibala iminyaka engamashumi amane (40) isenza lo msebenzi wolwakhiwo.

Amashishini amaninzi sele ezibophelele ngokuzisa iinkonzo zawo kolu dederhu lweevenkile (iveenkile zokutya, ezefashoni kuquka neebhanki).