Laphalal’ igazi

Laphalal’ igazi elingenatyala,

Lampompoza laxel’ umthombo,

Sadad’echibini legazi labantakwethu,

Zagelez’inyembezi zikhaph’ elo gazi,

Sisitsho nesililo esibuhlungu,

Kutsho isililo esilusizi,

Sitsho kuband’ amathumb’ ezantsi.

Ngowani nalo mbhodamo? Ngeyani nale mpixano? Kokwani oku kubulalalana? Inzondo nentiyo ngunozala; Senzeni isizwe sagcampuz’egazini? Igazi lomntu liyathetha,

Igazi lomntu linomvuka,

Igazi lomntu linexabiso,

Igazi lomntu alichitheki nje,

Kungaphalal’igazi konakele,

Kungaphalal’ igazi kunyembelelkile.

Sizwe esimnyama esingeva zicengo

Izinto zoniwa ngomlomo zilungiswe kwangawo;

Emva eMandulo phaya,

Laphalal’ igazi likaYes’ emnqalezweni,

Kwaphalal’ igazi lemvan’engenatyala;

Injongo yayikukusus’ isono sehlabathi

Laphalal’igazi ngonyaka ka1976,

Imiphumela yaba yencumisayo,

Laphalal’igazi eMarikana,

Kwaba nengqumbo,

inzondo nentiyo,

Liyaphalal’igazi kundlunkulu,

Ingaba isizekabani yintoni?

Imek’ esikuyo itsho kusik’ ezants’ emathunjini,

Enzonzobileni yolwandle okrebe bayaxhwithana,

Bangasindiswa ngamaz’olwandle kuphela,

Imithandazo iphephuka nomoya,

Ingxoxo zasetafileni zehla nomsinga,

Yingqumbo yeminyanya kusini na?

Ukukrwempana kuyanda,

Sigxeleshene ngezikhondo zamehlo,

Uxolo luphezu kwentab’engaziwa mntu,

Intsuku zelishwa ziyanwenwa,

Intsuku zosizi ziyanda,

Intsuku zentlungu zixhaphakile,

Amatsh’antliziyo anukelwa ligazi,

Impalalo gazi ide yanguNoqhelekile.

Masinik’ idolo ukutya kwalo,

Intsuku zomgwebo zisondele,

Masimeme ophezulu angenelele,

Masilibiz’igama lakhe ngenene nangenyaniso,

Iintsuku zothando mazibuye,

Ukuphalala kwegazi makuthi xhaa

Kwanele.