…Lisuka kwiphepha 1

Owesithathu ubhaqwe endleleni, ngethuba umkhosi wamanzi kweli kwakunye nesebe lokuloba bekhapha le mikhombe mibini ukuba ize elunxwemeni.

“Bazakujongana nezityholo zokungena kweli ngaphandle kokulandela imithetho yehambo ngolwandle, ukuba nezixhobo zolokuba ngaphandle kwemvume, nokophula umthetho wokuloba kweli,” ucacise watsho uMolapo.

Umphathiswa wezolimo, ukuloba namahlathi kweli uSenzeni Zokwana uthe, “Ukubamba le mikhumbi kubonakalisa ukuba silikhathalele uqoqosho lolwandle, kwaye asizukuvumela bantu ukuba bazenzele unothanda, kwinto esiyithatha njengokhuseleko lokudla.

Kuyasothusa ukubona kusanda imikhumbi eloba kweli ngokungekho mthethweni.”

USimphiwe Dlamini othethela umkhosi wokhuselo kweli uthe, “Okwethu kukuqinisekisa ukhuseleko lolwandle elikumhlaba woMzantsi Afrika, njengelizwe elizimeleyo.”

Amapolisa asaqulunqa uxwebhu lwezityholo nelizakudluliselwa kwiGunyabantu Lezotshutshiso.