Liyatshintsha igama leNMMU

UKUSUKELA ngomhla wamashumi amabini kwinyanga ezayo, iNelson Mandela Metropolitan University izakutshintsha igama layo ibizwe njengeNelson Mandela University.

Oku kubhengezwe yile yunivesithi kule veki, isithi oku kutshintshwa kwegama kuhambelana ngqo nesibhambathiso sombono ka2020 wale yunivesithi. Ngokwalo mbono, le yunivesithi izihlelele ekubeni ibeneenkokeli ezingoomakhwekhwetha ekuxhonkxeni nasekuveliseni iingcaphephe zolwazi.

Isithethi sale yunivesithi uZandile Mbabela, uthi ukutshintshwa kweli gama kwagunyaziswa nguMphathiswa weMfundo ePhakamileyo uGqirha Blade Nzimande kunyaka ophelileyo.

Amalungiselelo okutshintshwa kwale yunivesithi alibaziseka ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi olwalukhatshwa ludushe olujoliswe ekufumaneni imfundo yasimahla.

Umsitho wokutshintshwa kweNMMU uzakubanjelwa kwikhampasi yale yunivesithi eseMissionvale eBhayi, utshilo uMbabela.

Igama leNelson Mandela Metropolitan University laqala ukusetyenziswa emva kokuba iYunivesithi yaseBhayi (UPE) idibene neVista University kwakunye nePort Elizabeth Technikon.

UMbabela ukwabhengeze ukuba le yunivesithi iyazingca nangesigunyaziso esisuka kurhulumente sokuba makusekwe isikolo sokuqeqesha oogqirha (medical school) kwanecandelo lobunzululwazi beelwandle (ocean sciences).