Lizakuhla ixabiso lenyama yenkukhu

Ngenxa yokuvela kwesifo somkhuhlane weenkukhu kunyaka ophelileyo, ixabiso lenyama yenkukhu liye lenyuka kunyaka ka2023. ISouth African Poultry Association ithembisa ukuba lizakuhla kungekudala ixabiso lenyama yenkukhu kweli.

Eli xabiso linyuswe ngamandla ziingxaki ezibangelwe kukufa kweenkukhu okubangelwe sesi sifo somkhuhlane weenkukhu. Ingxelo yeSouth African Poultry Association ithi kukho ithemba lokuba inkqubo yokuveliswa kwenyama yenkukhu izakubuyela esiqhelweni ngenxa yokuhla kwesifo somkhuhlane weenkukhu.

Amafama avelisa inyama yenkukhu kweli anyanzeleke ukuba abulale iinkukhu ezingaphezu kwezigidi ezine ngelizama ukuthintela ukunaba kwalo mkhuhlane. Ukubulala izilwanyana yenye yeendlela zokuthintela ukwanda kwesifo xa kuthe kwavela isifo esihlaselayo.

Ngaphandle kokunyuka kwexabiso lenyama yenkukhu kunyaka ophelileyo, kunyuke ngamandla ixabiso leemveliso zenyama yenkukhu eziquka amaqanda.

Ethetha ngale meko othethela isebe lezolimo nophuhliso lamaphandle kuzwelonke uReggie Ngcobo uthi banyanzeleke ukuba benze amanye amacebo.

“Sithenge amaqanda aqhelekileyo kumanye amazwe, kuquka nalawo atyetyisiweyo kube sizama ukunqanda imeko yokunqaba kwamaqanda,” watsho uNgcobo.

Ukuhla kwexabiso leemveliso zenyama yenkukhu eziquka amaqanda kuzakunika umtyhi kubathengi abathe bangena kwiiholide zehlobo bephantsi koxinzelelo.

Uhlaselo lwesi sifo kunyaka ophelileyo kubangele ukuba amafama amaninzi avelisa inyama yenkukhu namaqanda azibone enyanzelekile ukuba aphungule iinkukhu zawo.

Oku kuchaphazele ngamandla uninzi labo basebenza kwiifama ezivelisa inyama yenkukhu ngokuthi baphelelwe yimisebenzi. Ngaphandle kokujongana nengxaki yokuhlaselwa sisifo somkhuhlane weenkukhu, amafama weli ajongene nengxaki yokucinyelwa ngumbane.

“Sithenge amaqanda kumazwe afana neBrazil, Melika neAjentina ngelizama ukukhawulelana nengxaki yokunqaba kweemveliso zenyama yenkukhu kunyaka ophelileyo,” kucacisa uNgcobo.

Inkampani yeAstral yenye yeenkampani eziphambili ekuveliseni inyama yenkukhu kunye nezinye iimveliso zenyama yenkukhu.

UChris Schutte ngumlawuli wale nkampani kwaye unethemba kunyaka ka2024. “Sigqithe kwixesha elibi kukhulu kunyaka ophelileyo singabavelisi benyama yenkukhu, ukuhla kwexabiso kuzakunyusa izinga lokuthengwa kwenyama yethu,” kutsho uSchutte.