Loyiso Bala: ‘Ndakuhlala ndibabeka kuqala abaphulaphuli bethu’

UMphathi uLoyiso Bala kwakunye nomnye wabasasazi boMhlobo Wenene uZintle Mbusi izolo eICC besasaza ngqo xa bekubhengezwa ngeenguqu zesi sikhululo.

UManejala wezoshishino kuMhlobo Wenene FM kwakunye neTru FM, uLoyiso Bala, uthi eyona nto engundoqo kumsebenzi wakhe kukuqinisekisa ukukhawulelana nabaphulaphuli kwiinzame zokuphucula umgangatho wezi zikhululo.

UBala ebethetha e-ICC eMonti ngoLwesine ngethuba ebhengeza utshintsho kwiinkqubo zoMhlobo Wenene, oluza kuqala ukusebenza ngomhla wokuqala kuTshazimpuzi.

Phakathi kolunye utshintsho, uBathandwa ‘MamK’ Kwatsha uza kwenza inkqubo ethi, “Ngenani Emasangweni Ngendumiso” yangooLwezine ukusuka ngentsimbi yesithoba kusasa ukuya emini emaqanda.

UMamK uza kuphinda enze “Imvuselelo” ekunye noMfundisi Keketsho Bloem ngokuhlwa ngeeCawe.

UMfundisi Akhona Gxamza uza kuqhuba “Isandulela seNkonzo” ngentsimbi yesibhozo ukuya kweyethoba kusasa ngeeCawe.

UNomonde Vakalisa uza kwenza inkqubo yangeentseni ethi “Beka ithemba lakho kuye,” ngoMvulo ukuya ngooLwezine ukusuka ngentsimbi yesithathu ukuya kweyesihlanu.

UReggie Solani ubuyela kuMhlobo Wenene apho azakuba ngumvelisi kwiBEE eyenziwa nguPastor, Mafa noCoach.

UPhethu Soga uzakuba ngomnye wabasasazi kwinkqubo ethi “iDrive Enochatha” yasemva kwemini, logama uBabe-Zee ezakuba nendima entsha yokuba ngumvelisi (on-air content producer).

UThembinkosi Thathemntwini, owaziwa njengoMntanomgquba uzakuba ngumvelisi kwiLavuth’ibhayi.

UBala uthi olu tshintsho luphawu lokuzinikela kwabo ekugcinineni isingqi esinefuthe kuluntu olungamaXhosa.

UBala nosele enento efikileyo kwiminyaka emithathu exhuzula imikhala kwesi sikhundla, uthi uyazimamela izigxeko ezenziwa ngabaphulaphuli bakhe kwaye azithathele ingqalelo alwenze utshintsho xa ebona kufanelekile.

UBala uthi xa kungekho sankxwe ngawe xa uphethe oko kuthetha ukuba akukho nguqu okanye tshintsho ulwenzayo eluntwini.

Encokolela iphephandaba I’solezwe lesiXhosa uBala uthe, nangona nje ekuvuyela ukonyuka kwamanani esikhululo oko akumenzi ukuba athobe umxakatho.

“Oku akuthi mandiphole koko kuthetha ukuba mandiphakamise nangakumbi ndonyuse iikawusi. Yilonto sisenza ezi ngungqu zabasasazi kwiinkqubo.

“Ndakuhlala ndibabeka kuqala abaphulaphuli, kuba ngabona baxhasi besikhululo sethu,” kutsho uBala.

Enye yeenkqubo ezintsha kraca ezongeziweyo kwesi sikhululo yeyababini abatshatileyo abazakube bejongene nentlala kahle kwezomtshato, uMbulelo noNombulelo Bikwani be-Isiseko Family Institute.

Aba bazakube besakha, becebisa abasemtshatweni, abaphumayo, ababhujelwayo nabasafuna ukungena emitshatweni.

Iindaba ezimnandi, uMhlobo Wenene kulo unyaka sele etyelele izikolo ezisixhenxe kwiphulo labo likaBack to school.

Iinkcukacha ezithe vetshe ngotshintsho loMhlobo Wenene ziyafumaneka kweli qhosha: APHA