Lunyenyisiwe usuku lokufaka izicelo kubemi baseLesotho

Nangona ilusuku lokugqibela lokufaka izicelo zemvume zabemi baseLesotho (Lesotho Special Permit) abakweli namhlanje, isebe lemicimbi yezekhaya kuzwelonke lithi lizakuqhubekeka kude kube ngumhla wokuggibela kwinyanga yeNkanga yalo nyaka, lunceda uluntu.
 
Umphathiswa wesebe kuzwe lonke uMalusi Gigaba uthi sele zingapha kwe-80 000 izicelo zemvume zabantu. Kwaye kwaba, ezingama-50 000 sele zigqityiwe ukulungiswa.
 
Uthi eyonanto izakwenzeka ngoku zizakuvalwa izicelo ezifakwa ngekhomuyutha (online), kodwa amagumbi awo azakuhlala evulile ancede abo bazakuya ngenyawo zabo kumagumbi beyele uncedo.