Masihleke noManono

Andidinweeee! kaloku ngecawe bendikwi comrade maradona gxebe marathon le ibisuka eMgungundlovu isinge zaaantsi eThekwini tshoma. Hayi kutheni nandijonga? Mna kaloku ndiyimbaleki yodumo ehamba kumazwe ngamazwe mtase, uCaster Semenya2 othile obaleka koo Irag xa kuqhum’ibombo nemipu yapha niyayiva kengoku? Ndithi ke sana ndafumana umnxeba ovela ku Fikzaro yena yedwa uMbalula. Ebendicela ukuba ndizokubaxuba nam kwimarathon ke tshomas nithanda njani? Ewe kaloku mna ndifowunelwa ngabantu abakhulu,hayi jonga ndiqonde nje ukuba andizukwazi ukungabaza ndimphendule kwangoko ndathi tat’umphathiswa, ndithetha nawe nje ndipakisha umasikhenkethe wam ngoku, lonke eloxesha bendikhupha umasikhenkethe wam phantsi kwebhedi ifowuni ndiyibambe ngomlomo vha? Bendingasencume mani! jonga besendiyibona la 400,000 iphuphuma kwi matrass bank yam vha? Ewe kaloku mna ndibhankisha kwimatrass singaphela mtasekhaya ngoTebha bank abasitsalela imali zethu njee es’thubeni singenzanga nto! Kanti lamatrass akatsali kwamali qha kufuneke ugade iimpuku nencukuthu zizo nje ezinochuku kula bhanka. Ndimtsho wagcwala mfi umaskhenkethe ubungafunga uthi ndiyentshona koloni eKapa ndlela le ebegcwele ngayo. Kaloku ebegcwele iJasi, iibhutsi nezikhafu kaloku kusebusika kufuneka umntu ahlale ezikhusele,bendizobaleka ngazo ke mntase ukuze ndingagodoli. Nyhani ke ndifikile eMgungundlovu yhu bendibathele ngqa aba banxibe ootyt nogabushunqu bezikipa, ndibe mna mtase ndizithe jasi yam nez’khafu neebhutsi kaloku xa wubaleka kubakho lamoyana ubandawo moos ewe ke sana bendingafuni noba undichole elityeni. Isukile ke tshoma indaba ndabe ndithe ncaa apha emva ko Caroline,ibingahambi maan intokazi ibiphephuka vha? Ndizigqibele ndithe ncaa aphe mva kwakhe andiyazi kuye kwathini sana kodwa ndivuke eshibhedlela ndingqongwe ngoNesi ibhatyi zam zixhonnywe entla kwentloko yam,caba ndiquleke kwezobhatyi zam zebhongo tjo! Ngubani obaleka ngeejasi,ibhutsi nezikhafu nabethuna? Hayi sana bekugidwa kwanolali kuManono kusilwe utywala besiXhosa ndincamile!!