Ndihlangulwe zizinyanya engozini!

Usuku lwangoMvulo lusuku olungasoze lulibaleke nanini kum, kuba imiqondiso yalo yileyo imele ukuzinza ize iphile ngonaphakade engqondweni nasentliziyweni.

Ndivuka ngale mini ndisekhaya emaNgwevini, ndikunye nomlingane nabantwana kwanosapho lonke.

Kubekho nje into ethi xa ndiza kuthatha uhambo oluya kwizihlobo ezikwahlala kwakweli laseMpuma Kapa, makhe ndiye kucela indlela emaxhantini.

Ngenene ke ngokwesiko ndivuke kwangonyezi, bathi benqanqaza oonogqaza zintyiloza neengcungcu ndabe sendikhahlela, ndinqula, ndizichaza ngokubanzi kuloo maxhanti akowethu athe thande kuhle ukusuka kuloo mlambo ungatshiyo iKhubusi, mlambo lowo unkinkishelwa ziintaba zaMathole.

Ndiluchazile uhambo, ndasibika nesizathu sohambo, ndagqibela ngokucela indlela entle, indlela ekhuselekileyo, indlela enokuphepha ezingozini, kwanaleyo iya kukhokelwa ngamanyange akowethu, ndatsho ndizibopha ngebhanti elinye zone izindlu zakowethu, kuquka nezo zasebukhweni.

Umqondiso wokuqala uvele kanye xa ndiza kuphuma kumasango akowethu, ngokusuka untondo lo wam adanduluke xa kanye ndingena kwisithuthi sam, wasitsho esofelweyo umntwanam esithi “mama notata sanukuhamba!” Mna nonina sikuthathe oku njengokufeketha nje komntwana, kuba kaloku akaqhelanga kusinqanda xa sihamba, ingakumbi esezandleni zikaninakhulu uSisila, nodume ngobundlezana obugqibeleleyo. Kaloku mawethu thina bantu banamhlanje izinto siyathanda ukuzibetha ngoyaba ngoku sesiziboniswa, kungoko nesi sikhalo singaqhelekanga somntwana singakhange sisinanze.

Eneneni ke siphumile nowakwam akwabikho nto, sithe chu ngcembe kuloo mathambeka aphakathi kweCumakala neKatikati. Sithe kanye xa sigqitha kuXaxazela, cebu kuhle kwelamaToyise, kwagqitha umvundla uthe nta iindlebe phambi kwemoto wawelela ngaphesheya. Sothukile kodwa saqhubekeka nendlela.

Sithe xa sigqiba kungena kule ndlela ijongise eSada naseBhofolo xa uphuma kuDaliwe, suka kwaza kubetheka le ntaka kuthiwa yintambanane kule festile yemoto ikweli cala lomqhubi ndikulo, nayo asayinanza siyithatha nje ngokwento mhlawumbi ebileqwa kwazezinye iintaka ezinkulu ezifana namaxhalanga okanye izangxa.

Sihambe saya kufika eHewu kulonkosikazi, kwaye ndamshiya nabazali ngokwezigqibo, ndaphinda indlela kungekahlwi.

Ndiphume kakuhle ilanga latshona xa kanye ndigqitha kwelo chibikazi likumgama oziikhilomitha ezisi-8 ukusuka eWhittlesea, nelibizwa ngeOxkraal Dam.

Ndiwathunge kuhle loo magophe, kungekho ngxaki. Ndithe xa ndichwechwela le ndlela iza kusinga eKatikati, kwagqitha inyoka ebizwa ngoskhotsholo phambi kwemoto, nayo yawelela kwicala elingaphesheya.

Ngoko nangoko ke ngoku ndiqalisile ukuba nexhala ndizibuza imibuzo engenazimpendulo. Ingqondo nentliziyo zithathe zibeka ngakumbi xa ndithe chu kuhle sendikulo mmandla ukufuphi neDohne, sendikubona ukukhazimla kwezibane zeCumakala, nantso inja imi bhunxe kumgaqo uN6 phambi kwemoto ingasuki. NanjengomXhosa ndiye ndema, ndingafuni kuyigila, ngelingeni yasuka, yanyamalala etyholweni elikufuphi nalo mgaqo.

Ngoko nangoko ndiye ndathandaza ndinqula, ndicela kuQamata nakumawethu ukuba konke oku kwenzekayo maze kuthi kanti akwalathi ngozi nakufa.

Xa kanye kusele iikhilomitha ezisixhenxe ndifike eCumakala, kanye kweli gophe liphakathi kwentaba zaMathole nomzi ekwenziwa kuwo izitena zokwakha, qham gqi isibhongobhiyane semoto sisiza ngqo kum kweli cala ndiqhuba ngakulo ngokusemthethweni.

Ndizamile ukumphepha lo mshologu womqhubi kodwa weza ngqo. Ngalo lonke elo xesha imvula ayini iyagalela.

Xa ndiliphepha okokugqibela eli thumelo lomntu obeqhuba eyabula macala onke endlela kucaca ukuba ubutye neentsipho utywala, suka isithuthi sam satyibilika kwingca esecaleni kwendlela, saya kuntlitheka kwizibonda nakwicangci elayame indlela.

Ndithe ndakukhangela, ndaphawula ukuba ekupheleni kweli cangci, kukho ilityekazi elikhulu, ndaqonda kwangoko ukuba xa imoto le inokufika kweli litye, kuphelile ngam.

Ndikhwaze uQamata namawethu xa kulapho, labe icangci lingaphuncukani nemoto, yayame ikrweleka kulo ingemi. Andiyekanga ukukhwaza amawethu noQamata, ndicela oku kokusinda kobomi.

Kusenjalo, ndive umoya uphephezela, ndathi ndakukhangela apha ngaphakathi emotweni, ndafika ndingasekho ndedwa, kukho oomakhulu ababini, neenkonde ezimbini. Bobane batsho ngazwi linye besithi, “usikhwazile, sisabele, size kukuhlangula.”

Bathi xa begqiba ukutsho, yaphuncuka imoto ecangcini yabuyela endleleni kodwa iphele vuthu. Ndiphume ndingenawo nomkrwelo.

Inye kuphela into eseleyo engqondweni yam, nguloo mbono wamawethu ubuze kundihlangula kuloo ngozi.

Kunjalo ke ukuwathanda nokuwahoya amawenu, kuba nawo aya kukuhlangula ngokukubonakalisa ukukuthanda nokukusindisa ezingozini.

Nokuba emva koku kungenzeka ntoni kum, andinakuze ndiyilibale into yokuba ndithe ndakumkhwaza uQamata, ndawakhwaza namawethu, ndaphuma ndingenawo nomkrwelo engozini.

Camagu Qamata! Camagu Thixo wookhokho bethu! Chosi mawethu! Ngxatsho ke zinyanya zakowethu!