Oonoteksi bangena kugwayimbo namhlanje

Abakhweli beeteksi kwiphondo leMpuma Koloni kulindeleke bangabinazo iiteksi zokuhamba ngentsasa yanamhlanje nanjengoko abalawuli beeteksi kweli phondo bezoyokudlulisa uxwebhu lwezikhalazo kwi-ofisi yenkulumbuso eBhisho.

Le ngxaki izochaphazela zonke iirenki kweli phondo. Ngokwengxelo, uthutho lwabakhweli luzakuqala emveni kokudluliswa koxwebhu lwekhalazo kwi-ofisi yeNkulumbuso uPhumulo Masualle eBhisho.

Unozala walo mngcelele ngokutsho kwabasemagunyeni kwezothutho, yimpathombi eyenziwa ngurhulumente kweli candelo lezithuthi zikawonke wonke.

Usihlalo wombutho weeteksi kwingingqi ye-O.R. Tambo uShumayele Mabuya oyinxalenye yesigqeba sephondo uthi, bathathe isigqibo sokusa olu xwebhu eBhisho ngelivakalisa ukungoneliseki zizinto eziliqela ngakurhulumente.

“Okokuqala sibone urhulumente ethatha isigqibo sokungasikhupheli iimpephamvume zokusebenza, endaweni yoko sibone kukhutshelwa iibhasi zenkampani iMayibuye eMonti singakhange sixelelwe.

“Okwesibini, izithuthi zeli phondo ziyabanjwa kwamanye amaphondo, xa sicela urhulumente angenelele, ayenzeki lo nto. Siyakrokra kunoba asingobantu beli lizwe kahle sisuka kwamanye amazwe,” kutsho uMabuya.

Eli gosa likwathi abasazi isono sabo kurhulumente kuba akukho nancedo balufumanayo, kwaye kudala bekhala abamameleki. Akucaci ukuba uthutho lungaqala emva kwexesha elingakani ngenxa yale meko. Bayacelwa abakhweli basebenzise ezinye iindlela zokuhamba ukuya emisebenzini nasezikolweni.

Kusenjalo kubusuku bangoLwesibini kudutyulwe kwabulawa unoteksi ngaseGxulu eLibode, kodwa esi siganeko sisaphandwa.

Akucaci noba sinxulumene kusini na nodushe lweeteksi oluqhubeka phakathi koMthatha neLibode esele lubulele abantu abane ubuncinane ukususela kwinyanga ephelileyo.

isibhalo@inl.co.za