Sifumene iwonga isikolo soonomngqushwana

Isikolo soonomngqushwana iSiyafunda Day Care Centre nesele sineminyaka esixhenxe siqhuba, sivuyela iwonga lokuqapheleka kwanokuqhuba kakuhle sukela oko saqala.

Inqununu yaseSiyafunda nesisisikolo esisemaplasini, uNomfundo-Goba Mhaga, uthi bayazingca kwaye bekwazidla ngempumelelo yabo ingakumbi besenale minyaka mincinci beyiSiyafunda.

“Asikwazi ukuzibamba luvuyo ngenxa yenkqubela kwanenkxaso esiyifumana kwiCookhouse Wind Farm engathethekiyo ekumaplasi akula mmandla. Njengokuba ndithetha sinabafundi abathathu abagqwesileyo kwezinye zezikolo zalapha zasePrimary abasenzele indumasi siyiSiyafunda,” utshilo uGoba-Mhaga.

ISiyafunda, enabantwana abangaphaya kwamashumi amane (40) ubuninzi sesinye sezikolo eziphantsi kwenkqubo yakwaEarly Childhood Development (ECD), nezixhamla kwinkxaso yeCookHouse Wind Farm kula mmandla.

Injongo yeCookhouse Wind Farm kukunceda izikolo eziphantsi kwenkqubo yakwaECD ezingathathi ntweni. Le nkxaso yeyokuphucula imeko yesikolo, eyabantwana, ukuqeqesha ootitshala kwakunye nabantwana.

Othethela iCookhouse Wind Farm, uLifa Baskiti, uthi eyona njongo yabo yokuxhasa iECD kukufuna ukuqinisekisa ukuba ootitshala babaxhobisa ngezakhono zokuhlohla nokukhathalela abantwana ukuze babenemfundo engcono ekukhuleni kwabo.

“Ikwakukuqinisekisa ukuba ulawulo lulungile kwabalawulayo ngaphakathi esikolweni kwaye nokunganqongophali kwemali yokuphucula isikolo,” utshilo uBaskiti.

ISiyafunda ibingaqali ukufumana iwonga. UGoba-Mhaga uthi oku kokona kubenza bagqame nangakumbi beyiSiyafunda Day Care Centre.