‘Sihlatywa inaliti kagawulayo singenaye!’

Bayaqhankqalaza abasebenzi benkampani iCompass Medical Waste, abatyhola le nkampani ngokubaphangelisa phantsi kweemeko ezimbi nezingakhuselekangaUmfanekiso: BHEKI RADEBE

Abasebenzi benkampani eqokelela inkunkuma esuka kwizibhedlele zeMpuma Koloni iCompass Medical Waste bathi bayaxhatshazwa yile nkampani, ibeka iimpilo zabo esichengeni.

Aba ngabasebenzi abangaphezu kwamashumi alithoba abathwala imithwalo yamalungu omzimba esikwe ebantwini equka imilenze, iingalo, imizimba yeentsana ezizelwe phambi kwexesha zabhubha nezinye izinto.

Othethela abasebenzi uSabelo Nohashe, ucacise isizathu esibangele ukuba bade baqhube uqhankqalazo ngoMvulo wale veki.

“Asivunyelwa ukuba sibe ngamalungu ombutho wabasebenzi, asinawo umrholo osisigxina, sisebenza phantsi kweemeko ezibeka impilo yethu esichengeni,” uthethe watsho.

Aba basebenzi bathi ngenxa yemeko engakhuselekanga abasebenza phantsi kwayo, kukho abasele bebhubhile ngenxa yale meko.

“UDyoki Maxhayi ubhubhe ngo2016 sele eyekile ukuphangela, uThembinkosi Maki ubhubhe ngo2014 esaphangela ngenxa yendlela engakhuselekanga esisebenza ngayo, sithwala imilenze, iingalo namanye amalungu abantu ngokungakhuselekanga, sifuna umbutho iGeneral Industries Workers Union ukuba isithethelele,” utsho uNohashe.

Ingxelo yabasebenzi ithi uLulamile Masiki ugula sisifo sephepha ngenxa yokusebenza ngendlela engakhuselekanga.

UXolani Mnyango uneminyaka elishumi elinanye esebenza njengekhesele kule nkampani.

“Kunzima nokuthenga izinto ngetyala, kuba akukho mrholo uqingqiweyo, akukho zinto zitsalwayo ukuze ndixhamle mhla ndayeka ukusebenza apha, imbi kakhulu imeko yethu apha, sicela uncedo,” utshilo.

Lo kaMnyango uthi maxa wambi bazibona besesichengeni ngokuhlatywa zinaliti ezisele zisetyenzisiwe.

“Xa usebenza kuyenzeka ukuba uhlatywe yinaliti esele isebenzile, sihlatywa inaliti kagawulayo, singenaye emva koko,” utsho uMnyango.

Ukanti othethe egameni lenkampani yakwaCompass Medical Waste uTenley Cummings, uthi abasebenzi babo bangene kuqhankqalazo olungekho mthethweni.

“Bophula umthetho ngokuthintela ukuphuma nokungena kwezithuthi kumasango enkampani ebaqeshileyo, benza oku logama sele silufumene usuku lokuba siye kuxoxa nalo mbutho wabo kwaCCMA,” utshilo uCummings.

Ngokwengxelo, ngomhla wamashumi amabini ananye kule nyanga, umbutho wabasebenzi iGIWUSA uza kube ujijisana nabameli benkampani yakwaCompass Medical Waste kwaCCMA ngelikhangela isisombululo.

“Sicelile kulo mbutho wabo ukuba kubekho uzinzo kwindawo yethu yokusebenzela nokuba bacele abasebenzi ukuba babuyele emsebenzini,” utshilo uCummings.

Lo kaCummings uthi abazani nazo ezinye izityholo nezikhalazo zabasebenzi nanjengoko bezama ukuba abasebenzi basebenze phantsi kweemeko ezikhuselekileyo.

“Silala apha xa kufuneka sisebenze ngentseni, asinayo indlela yokuhamba sigoduke ebusuku, xa silele apha sirhogola umoya omdaka kakhulu,” utsho uNohashe.