Ugalelekile kweli ozalelwe kwintolongo eSenegal

Efika kwisikhululo seenqwelomoya iOR Tambo umntwana ozalelwe entolongweni yaseSenegal. UMFANEKISO: DSD

Ngoncedo lweSebe lezeNtlalontle eMzantsi Afrika ugalelekile kweli umntwana wenkosikazi yeli edontsa isigwebo kwintolongo yaseSenegal.

Lo mntwana ononyaka ezelwe uzalelwe entolongweni eSenegal nanjengoko unina ejijisana nesigwebo sentolongo kwela lizwe.

Angaphezu kwamakhulu amahlanu amakhosikazi weli adontsa izigwebo kwiintolongo zehlabathi ngezigwebo ezahlukeneyo kumazwe ehlabathi.

Lo mntwana ugaleleke kweli efunqulwe zizandla ezishushu zoonontlalontle beSebe lezeNtlalontle eMzantsi Afrika. Ingxelo ithi unina wolusana wabanjwa eSenegal ngezityholo zokuhambisa iziyobisi kunyaka ophelileyo.

Efika kwisikhululo seenqwelomoya iOR Tambo umntwana ozalelwe entolongweni yaseSenegal. UMFANEKISO: DSD

Olusana lugqithiselwe kwiSebe lezeNtlalontle kwakunye neSebe lezeMpilo eMpuma Koloni kwisikhululo seenqwelomoya iOR Tambo emva kokugaleleka kwalo kwesa sikhululo.

Lo mntwana kulindeleke ukuba agqithiselwe kwisandla sikaninakhulu kwakweli leMpuma Koloni emva kokulandelwa kweenkqubo zikarhulumente.

Kuthiwa ngabantwana abangamashumi amabini ananye beli athe bathathwa koonina abasezintolongweni zamazwe angaphandle.

UMphathiswa wela Sebe uLindiwe Zulu uthi ukuthengisa iziyobisi kweli nakumazwe angaphandle lulwaphulo mthetho. “Nokuba kulapha ekhaya nokuba kukumazwe angaphandle, ukuthengisa iziyobisi lulwaphulo mthetho,” kutsho uLindiwe Zulu.

UZulu ubongoze abantu boMzantsi Afrika ukuba basebenzisane norhulumente ukulwa ukuthengiswa kweziyobisi.

Efika kwisikhululo seenqwelomoya iOR Tambo umntwana ozalelwe entolongweni yaseSenegal. UMFANEKISO: DSD

“Abantwana bahlala bengamaxhoba wezimeko zokubanjwa kwabazali babo ngenxa yokuthengisa iziyobisi, ngeendlela ezininzi bazifumana besengxakini bengenasono,” kucacisa uZulu.

Minyaka le liyakhula inani lamanina weli abanjwa avalelwe kwiintolongo zehlabathi ngezityholo zokuthengisa iziyobisi. Abaninzi kumabanjwa weli akwiintolongo zehlabathi abalufumani uncedo ngenxa yemithetho engavumiyo ukuba urhulumente angenelele.

Kuthiwa amanye kumanina weli abanjwa kwiintolongo zamazwe ehlabathi baphuma bahlale kulo mazwe bephila ngokuthengisa ngomzimba.