Ukhenketho kwidama laseMthatha

Enye yeendawo zokhenketho eMpuma Koloni iMthatha Dam. Umfanekiso: Simphiwe Freddie

IMTHATHA Dam Resort ekumkhwezo welali yakwaLinki eMthatha kwiphondo leMpuma Koloni, yenye yeendawo ezithande ukuba nomtsalane kuluntu ingakumbi abakhenkethi. IMthatha Dam, lelona dama lide, elibanzi nelingatshiyo kwidolophana yaseMthatha.

Kwakudala phaya, iMthatha Dam yayiyeyona ndawo ethandwayo ngabahlali abakufutshane, bambi bezipholisa kuyo ngeemini ezishushu zehlobo, indawo yokuloba iintlanzi, ngelixa abanye babeyibona njengendawo yokubutha nokwenza iipikiniki.

Lo mtsalane ungaka weli dama, waye wabangela ubukho beMthatha Dam Resort, ndawo leyo evule amathuba amaninzi wengqesho nengeniso yezoqoqosho kule dolophu.

Esi sakhiwo sijonge ngqo edameni nesine migangatho emibini, siyindawo yokubamba iinkomfa, imitshato nendawo yokuzibethisa ngomoya.

Ngokutsho kukaMnu. Vena oyiOperator yeMthatha Dam Resort, uthi ukuphuculwa kweli khaya leendwendwe kuqhubela phambilana.

UVena ucacise ngabasele benako noko bacela ukwenza kule ndawo. “Sinamagumbi amabini wokubambela inkomfa, kuzakubakho iindawo zokulala (self-catering chalet) ezilishumi elinesine, ezimbini kuzo sele zikhona.

Kuzakubakho iibhedi ezingama-64 kuphinde kubekho neCaravan Park kunye neCamping Site kwelinye icala.”

Ukwathe bebenikwe isithuba seminyaka engamashumi amabini njengee-Operator zeMthatha Dam Resort, uthi kule minyaka engamashumi amabini(20) bayinikiweyo baqeqesha abanye abazokungena kwindawo yabo. OkaVena ukwathi ulwakhiwo lwale ndawo kuveze amathuba emisebenzi eluntwini lwaseMthatha.

“Abantu esele sibaqeshile bakumashumi amane anesibini abasisigxina, ngabantu beendawo zokuhlala zaseMthatha, ukusuka kwisango lale ndawo ukuya kwabasebenza ngaphakathi.”

Ukwathi xa kukho iziyunguma namatheko abanjelwe kule ndawo, baye bathathe abantu abatsha bale ngingqi babafake kwizithuba zetorhwana.

Uthi kukho abafundi abasibhozo beYunivesithi yaseWalter Sisulu, nabenza izifundo zokhenketho nezokupheka (Tourism & Hospitality) nabalolwa kule ndawo iinyanga ezintandathu. “Ezo zindlela zokunikela kwiindawo zokuhlala zaseMthatha,” utshilo uVena.

Ukwathi bakwaceba ukubanazo nezikhephe zokuzula kweli dama (Cruise). Bona abahlali baseMthatha baxhamla njani kule ndawo? UVena uthi bathenga izinto ezifana nemifuno bazithenga ebahlalini. Uthi bavumelana nookopolotyeni ukuba nayiphina imifuno abayifunayo bazokuqala bayikhangele ekuhlaleni phambi kokuya edolophini.

Uqhube wathi, bathethana nesebe lezemidlalo ukuze abantwana bafundiswe ukudada kwindawo yaseMthatha Dam. Uphinde wathi le ndawo inokhuseleko oluqilima nanjengoko amapolisa noonogada besonyuka besehla kuyo.

Ukhenketho lwaseMthatha Dam yinxalenye yephulo lwe-Eastern Cape Parks and Tourism Agency (ECPTA) yokukhenketha iindawo ezingamagugu namafa kweli phondo leMpuma Koloni.

Le arhente sele ikhenkethe iindawo ezifana neSteve Biko Centre, East London Museum, Nelson Mandela Museum, indawo yaseQunu kunye nendawo yaseMvezo.