Kuzakwakhiwa umfanekiso kaTyali eFort Hare

Iinkokheli zemveli nezopolitiko, usapho kunye nabahlali ngokubanzi ngethuba kuthyilwa ilitye likaNkosi Tyali wamaTshawe ngaseDikeni eMpuma Koloni. umfanekiso: Michael Pinyana

Ikomkhulu
leMingcangathelo kwaTyali eDikeni likwiphulo lokuba kwakhiwe umfanekiso
oqingqiweyo kaNkosi uTyali kwiYunivesithi yaseFort Hare. Othethe egameni
lela komkhulu uNkosana Banzi Tyali uthi bayathethana nesebe lobugcisa nenkcubeko kuzwelonke kwakunye nelephondo leMpuma Koloni ngenjongo zokuba kwakhiwe lo mfanekiso. 

“Lo
mfanekiso sinqwenela ukuba wakhiwe phaya eFort Hare nanjengoko inguye uNkosi
Tyali owathi wanikisa ngalamhlaba ukuze kwakhiwe iLovedal
College ne Fort Hare,” utshilo
uTyali. 

Ethetha kumsitho wokutyhilwa kwelitye likaNkosi Tyali, usihlalo wendlu
yeenkosi eMpuma Koloni uNkosi Ngangomhlaba Matanzima uthe. ”Kuyasivuyisa ukubona
iinkosi ezinje ngoNkosi Tyali zikhunjulwa kumsebenzi wazo eziwenze ngexesha
beziphila, kusivuyisa oku kuba apha kubhalwa incwadi entsha ngembali yeenkosi
zethu,” utshilo uMatanzima.

UNkosi Tyali ubhubhe ngenyanga kaCanzibe ngonyaka ka-1942 ekhuphe umyalelo wokuba
kunikwe elaziko laseFort
Hare
umhlaba wokuba
linabise izakhiwo zalo. ”Konke oku kubonisa ukuba uTyali ubeyinkosi enomdla
neyixhasayo inkqubo yemfundo ephakamileyo, oko kuthetha ukuba ebengumzekelo
omhle kwintlalo ngexesha lakhe,”utshilo uTyali.