Ukufikisa nokuya exesheni kwamantombazana

Ingqonyela yeNAG uNonkululeko Sindane ekunye nabasebenzi neNAg uBernadette Oosthuizen noSiphokazi Mhlobo eForbes GrantSenior Secondary School eGinsberg eQonce apho bebeyoku faka igalelo labo kumantombaza aselula, bekhatshwa nguZukelwa Mbelwane weKholosa TradingUMFANEKISO: SIYADA JANTJIES

Kubantwana abangamantombazana abaselula, ukufikisa nokuya exesheni zezoona zinto ezinzima.

Kambe abanye baya exesheni besadlala oonodoli esitalatweni bengekazi nokuba kwenzeka ntoni kwiimpilo zabo logama abanye beqala kwangethuba ngenxa yokuthanjelwa kwentloko.

Kungoko iNurture A Girl igqibe ekubeni inike ithemba kwaye ivule neengqondo zabantwana bezikolo abajongene nalo mthwalo ingakumbi abo baphuma kumakhaya angathathi ntweni nabangenalo ulwazi oluphangaleleyo.

Abo ngabafundi abalishumi besikolo samabanga aphezulu iMzontsundu, eQonce, kwakunye neForbes Grant eZwelitsha.

Ingqonyela yeNurture A Girl, uNonkululeko Sindane, uthi ababafundi ubanike izixhobo zokuqhusheka zangaphatsi kwakunye nezinto zokuthambisa ukwathi eli phulo lababantwana lizakuxhaswa yiNurture A Girl into engangonyaka.

INAG, lusana le uwp conslting eseGoli nezakuthi sa kumaphondo onke eli. USindane uthi eyona njongo kukuba bazidle kwaye bazithembe.

“Sifuna ukuba kuthaza bahlale esikolweni kwaye bazikhethele nangokunokwabo amakhono abanqwenla ukuwalandela ekukhuleni kwabo. Sikwabanika nethuba abafundi ekubeni bayokuhlala usuku lonke kwelocandelo linekhono elo anqwenela ukulenza umfundi xa ephumelele uGrade 12.

Aba bafundi baye banikwa nethuba lokufundiswa ukuhlohla iintsimbi besenza amacici benza ibhengile zasesihlaleni.

USindane uthi ikwalolunye lohlobo ababanika ngalo izakhono njengoko esithi umntwana ukuphumelela kwakhe izifundo akanyanzelekanga ukuyokuqeshwa usengaziqesha naye.

Umfundi waseForbes Grant, oneshumi elinesithathu, uthi utyelelo lweqela leNurture A Girl ayikhange ibelilize kuninzi abakufundile kwaye bavulekile nangokwasengqondweni.

USiphokazi Mhlobo Domana, umququzeleli wala mantombazana kwiphondo leMpuma Koloni, uthi baye bakhethe abafundi abona bangathathi ntweni basafuna uncedo kwizikolo ezisephondweni.

Uthi umsebenzi wakhe uyamvuyisa naye kuba wenza umahluko ebantwaneni.