Ulutsha lugwetywe ubomi emva kokubulala ngezityholo zobugqwirha

Ulutsha olukwishumi elinesihlanu lwelali yaseMsintsini eLibode, lugwetywe ubomi ejele emva kokufunyanwa yinkundla yengingqi yaseMthatha lunetyala lokubulala isibini saseMsintsini ngenxa yento eyaphehlelelwa kukubhubha komhlobo wolu lutsha, babe betyhola umama welali ngentakatho.


Umhlobo wolu lutsha wabhubha kweyeNkanga ngo2015, emva kwengozi engaqhelekanga yokuwa eliweni.

Kwathi xa lo mfana ebhubhile, ulutsha lwendawo laqokelelana luvutha ngumsindo lutyhola umama othile elalini, uNocingile Gcelu (60), lusithi nguye obulele umhlobo walo ngobugqwirha.

Ngosuku phambi kokungcwatywa komfana owayebhubhile, olu lutsha, olwalukwishumi elinesibhozo ngelo xesha, lwabuthelana ndawon’ inye, lwaceba isicwangciso sokuya kuvingca kwaGcelu. Ngenene bafika kulo rontawuli wakwaGcelu xa kuza kulalwa, bonda ngoNocingile bembetha ngeenduku abanye bemhlaba ngeemela.

Xa umyeni kaNocingile, uDudu (65), wayezama ukunqanda, lwangena kuye olu lutsha lwambetha abanye bamhlaba. Intombi yesi sibini yacela kolu lutsha okokuba lusindise abazukulwana, ze yafumana ikroba lokubaleka iphuma ngefestile, ikwenza oko ikhe yafumana iinduku neemela zolu lutsha.

Umzukulwana wakwaGcelu oneshumi elinesihlanu, wahlala phantsi kwebhedi emamele lonke elo sikizi lokugwintwa kukatatomkhulu nomakhulu. 

Lo mzukulwana waphuma ngefestile xa luphumile olu lutsha, kanti kungexesha kanye kuntunyekwa urontawuli ngomlilo.

UNocingile noDudu babhubhela kwindawo yexhwayelo, beshiya olo nxunguphalo kubantwana nabazukulwana.

Ulutsha olukwishumi elinesibhozo labanjwa kodwa abathathu bakhululwa kuba kungekho bungqina obubambekayo.

Olu lutsha lukwishumi elinesihlanu beluthe gqolo ukuphika eli tyala, lusithi lwalungekho kwindawo yexhwayelo ngethuba lokwenzeka kwesehlo, kodwa umbuso ukwazile ukusebenzisa ubungqina bentombi yakwaGcelu kwanomzukulwana ukufika kwisigqibo sokuba lolu lutsha olwenze oku.

Ngenxa yoku, olu lutsha luye lagwetywa ubomi ejele. 

Ulutsha olugwetyiweyo nguSilulami Madikane, Jongile Gcelu, Phindile Mabija, Sinekhaya Qoyi, Lwandile Seku, Mandisi Kwaza, Lwazi Gcelu, Sihle Nogemane, Sakhumzi Hafe, Luyanda Mbatha, Khuliso Gcelu, Sizabantu Hafe, Abulele Kwaza, Sisa Madikane noBabini Gudu.

Bonke baphakathi kweminyaka engamashumi amabini ukuya kumashumi amabini anesine.

Isithethi seGunyaBantu lezoTshutshiso (NPA), uLuxolo Tyali, uthi bayasamkela esi sigwebo, esithi sakuba sisithintelo nakwabanye abasacinga ukubulala ngezityholo zobugqwirha.