UMabuyane uthi kubekho iimpazamo kwizicwangciso zoluhlu labagqatswa

UNOBHALA weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane uvumile ukuba zibekhona iimpazamo ezenziwe yikomiti yokuhlola abagqatswa balo mbutho abatyunjwe ukuba babe- ngooceba kunyulo elizayo.

Uthe ezi mpazamo ziquka abagqatswa abebekwindawo yokuqala ngethuba kusonyulwa emasebeni nabasuswe ngamalungu ekomiti ngezizathu ezingavakaliyo. UMabuyane uthe, “Siyaqhubeka nokuhlola abagqatswa, nokulungisa iimpazamo ezenziwe yikomiti ejongene noko.” Kwiintsuku ezidlulileyo kubekho isikhalazo esisuka kubahlali bakwaWadi 13 kumasipala uMbhashe. Abahlali bakhalazela umgqatswa kaceba woluntu kule Wadi uXoliswa Willie ngelithi uhlala nomyeni wakhe uVela Raziya emzini wakhe okwilali yaseBhijolo eMqanduli nephantsi komasipala iKSD. Umhlali othi ulilungu leANC kule Wadi nocele ukuba igama lakhe singalichazi uthe, “Umzi kaWillie oseBhijolo usecaleni kwendlela, uya- ngokuyokusebenza kokwabo kwilali iFama eseXhorha.” Abahlali abathethe neli phephandaba Isolezwe batyhole uMlibo Qoboshiyane kwakunye noSheilla Xhego ngelithi batshintsha amagama abagqatswa ababephambili kule wadi. “Abagqatswa bethu yayinguFezeka Qhina kwakunye noVictor Sitofile kodwa iivoti zabo zanikwa uWillie,” utshilo omnye wabahlali. UWillie uyiphikile eyokuba uhlala eBhijolo ngelithi, “Ndinawo umzi eBhijolo kodwa andihlali kuwo, umyeni wam uhlala ekhaya nam.”

UMabuyane uthe imiba efana nale yenye yezinto abazilungisayo neziya- kuqosheliswa emva konyulo. Ugxeke la malungu ngelithi, “Ukuba uhlala eKSD bebemazi bamyekeleni ukuba athathe inxaxheba kwinkqubo yesebe,” ubuze ngelitshoyo uMabuyane.