UMotsoeneng uzakudibana nabachasi bolawulo lakhe

IGOSA eliyintloko kwiSABC uHlaudi Motsoeneng uzakuhlangana nabaququzeleli boqhankqalazo ebelijoliswe kweli ziko ngoLwesihlanu weveki ephelileyo.

Oluqhankqalazo beliququzelelwe yimibutho elwela amalungelo eentatheli kweli. UMotsoeneng utyholwa ngokulawula ngengqudu, enyhasha amalungelo eentatheli.

Kwinyanga ezidlulileyo okaMotsoeneng uthathe izigqibo ezinqanda ukusebenza gabalala kweentatheli kweli ziko. Ezizigqibo ziquka isithintelo sokuboniswa kwemifanekiso yabaqhankqalazi betshisa, ukupheliswa kodliwano-ndlebe lwabahleli kunomathotholo (SAfm) weliziko nezinye izigqibo. UMotsoeneng ukwafumene ileta evela kwimanyano yabasebenzi iSolidarity emva kokunqumamisa iintatheli ezintandathu zeliziko.

Isithathu kwezintatheli ziquka umhleli wezoqoqosho uThandeka Gqubule, intloko kubavelisi beenddaba kwisikhululo sikanomathotholo iRSG uFoeta Krige kwakunye noSuna Venter okwangumvelisi weendaba kwesi sikhululo.

Banqunyanyiswa nguMotsoeneng emva kokungahambisani noluvo lwakhe kumba wokungaboniswa kweendaba ezibonakalisa udushe.

Esinye isithathu siquka intloko yabavelisi beendaba kwakweliziko uKrivani Pillay, intatheli ephandayo uJacques Steenkamp kwakunye nomvelisi wenkqubo iSpecial Assignment kweli ziko uBusisiwe Ntuli. Esi sithathu sabhalela uMotsoeneng sicela intlanganiso ezakunika ingcaciso ngezinye zezigqibo. Ukunqunyanyiswa kwezintatheli kukhokelele ekushiyeni kweNgqonyela elibambela kweli ziko uJimi Matthews.

UMatthews uthe kukunqunyanyiswa kukaGqubule nabanye okumkhokelele kwisigqibo sokushiya kulo msasazeli woluntu. Incwadi ayibhalelwe yilemanyano iSolidarity uMotsoeneng, ithe makacacise ngezizathu ezikhokelele ekunqunyanyisweni kwezintatheli, phambi kokuba amagqwetha alemanyano athathe amanyathelo.

UMotsoeneng ukwabhalelwe ngumbutho wabahleli beendaba kwihlabathi ngelikhalimela inyathelo lakhe.

Lo mbutho, onamalungu abalelwa kuma-18 000, uthe okwenzeka kweliziko akuphelelanga nje ekunyhasheni amalungelo eentatheli koko kuphazamisana nenkqubo yedemokhrasi yoMzantsi Afrika. Namhlanje, uMotsoeneng uzakubamba intlanganiso negqiza eliquka owayesakuba ngunobhala kwiCOSATU uZwelinzima Vavi, intloko yeendaba kwa-Independent Newspapers uKarima Brown, amalungu eSANEF, iRight2Know kunye nombutho iSAve Our SABC.