Umqulu wezithembiso we-ANC koomasipala

* Ukunatyiswa kwenkqubo yofakelo mbane;

* Ukuqiniswa kwenkqubo yolwakhiwo lwezindlu ngoomasipala;

* Ukwakhiwa kwamadami amatsha futhi kuphuculwe nenkqubo yonikezo lwamanzi;

* Ukucocwa kwezindlu zangasese ezidolophini kwanolwakhiwo lwezindlu zangasese emaphandleni;

* Ukucocwa kweedolophu kwanothutho lwenkunkuma;

* Ukulungiswa rhoqo kweendlela zetha (tar) kwanezo zasemaphandleni (gravel);

* Ukutshintshwa kwemibhobho neziseko ezidala kufakelwe ezitsha;

* Ukukhuselwa kwabantu abangathintweni;

* Ukukhuthaza intatho-nxaxheba yoluntu kwimiba kamasipala;

* Ukuphuculwa kwezakhono kumagosa kamasipala;

* Ukuphuculwa koqoqosho lwasekuhlaleni nokudalwa kwemisebenzi;

* Ukukhuthazwa koosomashishini ukuba baqashe abantu abatsha;

* Ukulwa ubuqhopholo nobuqhetseba kumagosa kamasipala;

* Inkqubo exananazileyo yokulwa ulwaphulo-mthetho ekuhlaleni;

* Ukuphuculwa kwenkqubo yezempilo;

* Imfundo esemgangathweni kumntu wonke.