Untingele eColombia usodolophu waseMalahleni

Nomveliso Nyukwana

Untingele eBogota eColombia usodolophu waseMalahleni uNomveliso Nyukwana esiya kuzimasa inkomfa yesihlanu ye-United Cities and Local Government egameni loMzantsi Afrika.

Lo sodolophu watyunjwa ngonyaka ka2012 kwinkomfa eyayibanjelwe eRabat eMorocco ukuba abengomnye woovulindlela abancedisa iUCLG ukuba ikhuthaze oomasipala norhulumente behlabathi kwinkqubo zophuhliso.

Kunyaka ophelileyo lo sodolophu ebeyinxalenye yengxoxo iDevelopment Cooperation Forum ebibanjelwe eKampala eUganda nalapho bebeshukuxa amacebo okuphuhliswa kwentlalo ezinzileyo kubantu behlabathi.

Umxholo wale nkomfa kulo nyaka uthi “Amazwi asekuhlaleni kuphuhliso lehlabathi.” Oosodolophu abaphuma kumazwe ahlukileyo ehlabathi bazakushukuxa imicimbi engentlalo, indalo kwanamacebo okukhulisa imeko yezimali koomasipala babo.

“Enye yendima endimele ukuyidlala apha kukukhuthaza amazwe ehlabathi ukuba aguqule indlela asebenza ngayo asebenzise oomasipala njengenqwelo yokuguqula indlela ekuphuculwa ngayo impilo nentlalo yabantu,” uthethe watsho uNyukwana.

Uthi umasipala wakhe waseMalahleni uyancedakala ngokuthatha kwakhe inxaxheba kumsebenzi weUCLG.

“Indlela esi sebenza ngayo xa sigqithisa inkonzo eMalahleni isekelezelwe kwizimvo nemibono endiyifunde kule ndibanisela yamazwe ehlabathi kwizihlandlo ezingaphambili,”utsho uNyukwana.

Ingxelo yomphengululi-zincwadi jikelele yonyaka ka2015/16 ibonise ukuba kukho ukuphucuka kwindlela olawula ngayo izimali lo masipala.

Nangona kunjalo ingxaki zamanzi nombane ongekhoyo kwezinye zeelali iseyeyona iphambili.

“Sikwiphulo lokuqinisekisa ukuba bonke abantu baseMalahleni bafumana umbane, ingakumbi abo baneendawo ezisandul’ ukwakhiwa, ulwazi lwam namava endiwafumene kwezi ndibano ayandinceda ukuba ndikwazi ukunikisa ngenkonzo eluntwini ngeyona ndlela iphucukileyo,” utsho uNyukwana.

Le ndibano kulindeleke ukuba ifikelele esiphelweni ngomhla weshumi elinesihlanu kule nyanga.

Iinkokheli zamazwe ahlukeneyo ehlabathi, oosodolophu kunye namagosa oorhulumente bamazwe bazakuxoxa iindlela zokuguqula impilo zabantu ngokuthi zihambelane neMillenuim Development Goals.

“Inkqubo nganye yophuhliso eMalahleni isekelezelwe kwiMillenuim Development Goals kuba sijonge ukuncedisa urhulumente weMpuma Koloni nowoMzantsi Afrika ukuba akwazi ukufikelela kwiinjongo zesi sicwangciso,” utshilo uNyukwana

siyabulela.mqikela@inl.co.za