URosie Motene ubhale incwadi ngobomi bakhe

URosie Motene ethetha ngencwadi yakhe entsha eKhayelitsha

Owayesakuba ngumdlali kumdlalo kamabonakude iGenerations, uRosie Motene, uphehlelele ngokusesikweni incwadi yakhe athe wayibhala ebalisa ngobomi bakhe.

UMotene uphehlelele incwadi yakhe kwisikolo samantombazana iMolo Mhlaba kwilokishi yaseHarare eKhayelitsha ngoMgqibelo umhla weshumi elinesibhozo kule iphezulu. Igama lale ncwandi lithi ‘Reclaiming the Soil’.

Le ncwadi ibalisa ngentombazana entsundu nenyuke umnqantsa ukuzifumana njengomAfrika wokwenene.

“Ndingowasetyhini ozingcayo ukuba ngumTswana nangona ndikhuliswe ngabantu abamhlophe, oko kubangele ukuba ndazi luzizi ngeengcambu zam,” utshilo uMotene (45) ongumbhali wale ncwadi.

Le nkosikazi iphuma kwilali iPhokeng kwiphondo loMntla Ntshona. Incwadi iReclaiming the Soil ipapashwe kunyaka ophelileyo. Le ncwadi ibalisa ngobomi bakhe nendlela akhule ngayo.

“Umama wam wayesebenza njengonokhitshi kusapho lohlanga lwamaJewish nalapho olu sapho lwandikhulisa njengentombi yalo ze bandifundisa okuhle nokungalunganga ngendlela yokuphila.” UMotene uthi le ncwadi ithetha ngaye malunga nendlela ende athe wayihamba ezama ukuzifuna oyena mntu anguye nanjengoko ekhulele phantsi kwesandla sabamhlophe nekube nzima ukuba alandele iingcambu zakhe njengomntu ontsundu, nadiza ukuba yena ukhule apho ebekhuseleke ngeyona ndlela nebe kungavumelekanga ukuba aye nasevenkileni xa etyelele izihlobo nezizalwane zikanina kwindawo ehlala abantu abantsundu.

Uthi le ncwadi ingamahla ndenyuka obomi bakhe nanjengoko ezama ukujamelana nemeko yakhe yaye ekwazama ukuzifumanisa ukuba ungubani.

URosie uthi le ncwadi yakhethwa nguMasipala waseThekwini njengeyona inokuthi ifundwe, nalapho athi ujikeleze iphondo iKwaZulu-Natal ebambe ucweyo kwingingqi ezohlukeneyo ebalisa ngencwadi yakhe.

“Ndifuna ukuthetha namantombazana antsundu asakhulayo kwindawo ahlala kuzo, yiyo le nto ndikhethe ukuphehlelela incwadi yam eHarare eKhayelitsha, yaye ndizimisele ukubuya kwakho ndifikelele kwingingqi ezohlukeneyo. Uthi injongo yencwadi yakhe kukuba uluntu lukwazi ukuthetha gabalala ngeengcambu zalo yaye bakwazi ukuvakalisa izikhalo zabo besebenzisa amazwi abo.

Xa enethuba uthi uyakuphinda abe ngumdlali weqonga kuba oko kusegazini kuye, ngelithi kungokunje umaxhaphetshu ulungiselela ukushicilelwa komdlalo ongencwadi yakhe naza kuthi athathe inxaxheba kuyo njengomlinganiswa ophambili. Ukhuthaze amanina ukuba azazi ukuba angoobani yaye bawazi amalungelo abo.

Ukwabongoze amadoda ukuba awanakekele amanina abuyise ubuntu kunjalo ayeke umkhwa wempatho gadalala kwanokubulala abasetyhini.