USomizi noMohale bayakumema emtshatweni wabo

USOMIZI Mhlongo
noMohale Motaung bayakumema ukuba uzokuba lingqina xa bezimanya ngeqhina
lomtshato, bekwamanyanisa iintsapho zabo kwaneenkcubeko zabo isiZulu nesiSotho.

 

Oku kuza kuboniswa
ngqo kwinkqubo ekhethekileyo ethi Somizi & Mohale: The Union kwiShowmax
ngomhla we24 kweyoMdumba 2020.

 

Lindela
ubukhazikhazi obukhatshwa bubumbejembeje, uthando, ikhekhe likanokutsho,
isiselo neempahla ezithi ndijonge ngethuba uSomizi noMohale bezimanya ngeqhina
lomtshato wesintu eKibler
Park
eRhawutini
ngeyoMsintsi ku2019 ukuza kumtshato omhlophe ubuseMuldersdrift kutshanje.

 

Kulo mtshato
wesintu, uVusi Nova, Judith Sephuma nabanye bonwabisa ngengoma iindwendwe
ezaziwayo ezifana uBonang Matheba, uPearl Thusi, Cassper Nyovest noJulius
Malema.

Usapho lukaSomizi,
unina umdlali weefilim ophum’ izandla uMary Twala, intombi kaSomizi
engumlingisi kwibali iDream: The Lebo Mathosa Story uBahumi Madisakwane
nomntakwabo uMazwe Mhlongo weSoweto Gospel Choir –  babekhona.

 

Le nkqubo, iSomizi
& Mohale: The Union ikwabalisa ibali lothando – isikrobisa ngamahla
ndenyuka phakathi kukaSomizi noMohale, ukuhlonipha iinkcubeko neentsapho zabo.

 

“Akufanelanga
silibale uxanduva uThixo asinike lona. Umtshato wethu iza kuba libali
elibaliswa ngendlela eza kushukumisa umhlaba kwaye lincede abantu bakuqonde
okokuba ukuthanda umntu osisini esifana nesakho zange kwaye ayisoze ibe yinto
engalunganga,” uMohale ebhalela uSomizi ngentsasa yomtshato wabo wesintu.

 

Esi sibini
sadibana kuphehlelelo lwencwadi kaSomizi, saqala ukuthandana ngoSeptemba
ka2017, ngowe10 kuMatshi 2018, uSomizi wacela umtshato kuMohale ngethuba
lesidlo sabathandanayo ePont des Arts eParis.

 

Isiqendu sokuqala
seSomizi & Mohale: The Union, umtshato wokuqala wabesini esinye
esithandanayo eMzantsi Afrika uza kuba kwiShowmax ngowe24 kaFebruwari 2020.

 

Isiqendu
sokugqibela, somtshato omhlophe wakutshanje, sakudlala ngowe16 kaMatshi.