UVIMBA WEMIBONGO

Masenzen’ intlaba-mkhosi , Sivuselel’ imveli nembali kaNtu, Simanyane singanyevulelani, Sibambane sibambisane,

Sakhane singakhabani,

Inkcubeko inobunzulu nobuzaza, Isizwe ngasinye sinenkcubeko yaso, Ekungafanelekang’ uba siyijongele phantsi,

Zekube nokuthula, uxolo nothando.

“Ukhakhayi lwencede ludliwa kukuvuka” Ukuzidla nokuzithanda yinxalenye yenkcubeko yethu, Uzithande ungazithandabuzi, Imvelaphi yethu isisiseko senkcubeko yethu,

Ukutyeshel’ ubuwena kukuphath’ ingwe emsileni,

Masidle ngendeb’endala, sibuyele kundalashe,

Zesingabi yimigqakhwe kwintlalo kaNtu.

Yazini ukuba isiko lingummiselo wezinyanya,

Sisivumelwano samanyange nemilowo,

Yiyo lo nto ndisithi ubuhlanti buyintsika yempilo yam,

Isidima sesiko masigcinwe kungateketiswa ngaso,

Kungako xa ithe yabhonga sisithi “icamagu livumile”,

Isinxibo sam sithetha lukhulu,

Ulwimi lwam lwakha isidima nesithozela,

Ukuhamba kwam kutsho okuninzi,

Ukunyathela kwam kubhekisa kula maxhalanga,

Ndithetha ngamaxhalanga afuna ukusixhwitha ze axhathise ngathi,

Zesisale ngomso singamakhoba , Ngoba soxuthw’ ingqondo nengqiqo, Sinikwe ubuyatha, soxulelwe nobudenge,

“Silahl’imbo yethu ngophoyiyana”.

Akunyanzelekanga sibuyele kwinkciyo,

Ngenxa yelizwe eselaba yingonyama, Kodwa kuninzi esingakwenza, Ukugcina ubuntu bethu buqaqambile, Siqaqambise imbali yookhokho, Ze kungabi nomvuka nengqumbo kwabalele,

Onendlebe yokuva makeve.

Mntu ngamnye uqulethe imbali, Imbali onqwenela uba izibe lulutho kwisizukulwana,

Imbali enengcambu ezinobutyebi nempilo.

Makube chosi!