Ikhephu yingxaki kwimfuyo

Ikhephu kufutshane nohola wendlela uR61 ngaseRhafu. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Likhithike kuninzi leendawo zeMpuma Koloni ikhephu, de laphumela nakumanye amaphondo anqatyelweyo likhephu. Minyaka le ngelixesha ikhephu lisoloko libonakalisa ukuba ubusika busembindi, nangona likwaphawula isiphelo sobusika. Ingqikelelo yabakwaSouth African Weather Service malunga nokuwa kwekhephu ukusukela ngomhla wethoba kule yeKhala ichanekile.

Kwabezolimo nabafuyi ukuwa kwekhephu kuqulethe izinto ezimbini intsikelelo nelahleko. Intsikelelo yeyokuba umhlaba uzakumumatha ukufuma okwaneleyo, oku kwenza ukuba xa kulinywa ube umhlaba ulungene oko. Ukanti izityalo zasebusika eziquka itswele, imbotyi eziluhlaza nezinye izakufumana amanzi azakubangela ukuba zikhule izityalo.

Amanzi wekhephu azinza ehle aye ezantsi kumhlaba abangele ukuchuma kwezityalo ezifunwa ngamafama ngamaxesha onke. Okona kubi ngokuwa kwekhephu kukuba imfuyo ibasengxakini xa ikhephu liwile, ingakumbi kumafama angazikhathaleliyo izilwanyana zawo.

Amaxesha amaninzi ukuwa kwekhephu kwenzeka kusekho iigusha okanye iibhokhwe ezisazalayo. Oko kwenza ukuba amatakane abe ngamaxhoba wokubulawa yingqele ngenxa yokuzalelwa endle. Ngaphandle kokugodola kwetakane life, unina wetakane naye akakwazi kumelana nengqele ebangelwa likhephu.

Enye yengxaki eziphambili kwimfuyo xa ihlaselewe yingqele ebangelwa likhephu kukoma emzimbeni ngenxa yokungakwazi kusela. Oku koma kwenza ukuba uninzi lemfuyo iphelelwe ngamandla, igodole iqhaqhazela yingqele. Eli lelona xesha amafama kumele ukuba abonakalise ukukhathalela imfuyo yawo, uthando nenzondelelo.

Ingxangxasi engumkhenkce ngenxa yekhephu.

Kunyanzelekile ukuba imfuyo ifunyanelwe indawo yokusithela ukuze ingafunyanwa yingqele nemvula ebangela ukuqhaqhazela. Akho amafama akubona kuyindlalo ukukhusela ngokuwombathisa ngelixesha. Ukombathisa imfuyo yakho ngengubo nezinye izinto ezishushu yenye yendlela zokukhusela.

Amahashe ngawona aphila ngcono kukukhuselwa ngoluhlobo, oku kungenxa yokuba isikhumba sawo sifunyanwa lula yingqele. Ziqhelise ukondla imfuyo yakho kwindawo evalelekileyo, ekhuselekileyo ngelixesha lonyaka. Kufuneka ukuba unyuse umyinge wokutya ozinika kona, ngenxa yokuba zivalelwe kwindawo enye.

Amanzi aneleyo ngamaxesha onke, oku kuncedisa umzimba ukuba ukwazi ukumelana nengqele ehlasela umzimba wegusha. Ukufumana iingcebiso kwigosa elikufutshane lezolimo nokufuya. Umfama kufuneka ukuba ahlale ebeke imehlo kwimfuyo yakhe ukuze ahlasele ingxaki enokuvela ngelixesha.

Akho amayeza anokucebiswa ngamagosa ezempilo yezilwanyana anokuthi umfama awathenge ukutyisa imfuyo yakhe. Kukho ilitye elisetyenziswa ukuqinisa amathambo emfuyo, nika imfuyo ithuba lokumunca eli litye logama evalelwe. Eli litye lixutywe ngezithako ezifunwa ngumzimba wesilwanyana kanye ngelixesha lengqela. Amafama ayalazi eli litye kwaye kudala amafama asebenzisa eli litye ukukhusela imfuyo yawo.