Mzamo Njekanye: Andinalo tu ivalo!

xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx

Umqeqeshi ka-Azinga Fuzile utsha zintambo. UMzamo Njekanye ulungiselela umdlalo ojongwe ngamehlo abomvu wokugqibela weSuper 4 ophakathi kukaFuzile noLerato Dlamini ozakube use-Orient Theatre ngomhla okulindeleke waziswe kungekudala kule nyanga.

Lo mqeqeshi uthi akabethelwa nangu-do njengokuba kusondela lo mlo.

UDlamini (24) wothusa umzi ngethuba ebetha igqala lembethi manqindi yaseMonti egama linguSimphiwe Vetyeka kumdlalo weSuper 4 phambi kwalo mlo wamagqibela kankqoyi uzayo.

Yena kwelakhe icala, uFuzile wangqengqisa enye yeembethi manqindi ekhenkethe ihlabathi lonke, uTshifhiwa Munayi, kumjikelo wesithathu.

“Andinavalo tu, uDlamini andimboni ebetha uFuzile. Ndiqinisekile ukuba sizakuwuphumelela umlo,” utshilo uNjekanye.

Nangona bengamoyiki uDlamini, uMnumzana uNjekanye uthi abazukuyenza impazamo yokumdelela.

“Uzibonakalisile ukuba unaso isakhono yaye ulambele impumelelo la mfana. Ubethe imbethi manqindi ekwizinga eliphezulu. Asinokwazi tu ukumdelela,” utshilo uNjekanye.

La matyendyana afika kulo mlo enemilo engaphantsi kwamashumi amathathu edibene.

UDlamini udlale imilo elishumi elinanye, waphumelela elishumi waze wabethwa komnye kuphela.

Kanti yena uFuzile uphumelele yolithoba imilo yakhe ayidlalileyo njengembethi-manqindi ehlawulayo.

Nangona ithe kratya kancinci kweka Fuzile imilo kaDlamini, uNjekanye uthi imbethi-manqindi yakhe ikwinqanaba eliphezulu kakhulu kuneli tyendayana laseWelkom, eFree State, kodwa elizinze kwiphondo laseGauteng.

“Uyayazi eyokuba sikwinqanaba eliphezulu. Uyayazi ukuba mancinci amathuba okuba awuphumelele umlo. Eyona nto enokundothusa kukuba ayigqibe imijikelo. Sizakuwuphumelela umlo,” utshilo umqeqeshi.

UNjekanye ubabongozile ebacela abalandeli bamanqindi ukuba bamxhase * -Azinga kumlo wakhe ozayo.

“Ndiyabacela ndibabongoza ukuba baze ngobuninzi babo abalandeli. Ndiyabaqinisekisa ukuba asizukubadanisa,” utshilo okaNjekanye.