Batye tyum ngoMbina-Mthembu

IMPENDULO ye-Ofisi yeNkulumbuso mayelana nengxelo yoMkhumseli woLuntu equlathe indlela eyadyarhazwa ngayo imali eyayihlelelwe izikhumbuzo nomngcwabo kaNelson Mandela, itye tyum ngoMlawuli Jikelele wale Ofisi uMarion Mbina-Mthembu owayeyintloko yesebe lezezimali ephondweni ngethuba kubhubha uMadiba.

UMkhuseli woLuntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane ukhuphe ingxelo yakhe malunga nokuchithwa gwenxa kwemali eyayihlelelwe imisitho yezikhumbuzo kanomngcwabo buqu kaMandela. Le mali yayikhutshwe liphondo phantsi kweliso likaMbina-Mthembu.

Noxa nje uMkhwebane esithi yimali ekumakhulu amathathu ezigidi zeerandi (R300 million) eyaphunyezelwe ukulungisela umngcwabo kaMandela, iphondo liyakukhaba oku lisithi yimali ekwi-R35.9 million kuphela eyachithwa kulo mngcwabo. UMkhwebane uthi inyathelo lokuphunyezwa kwale mali lwalungekho semthethweni, watsho esithi izenzo zikaMbina-Mthembu zazingekho semthethweni futhi zizimpawu zolawulo olunobhutyubhutyu.

Lo kaMkhwebane ukwathe inyathelo lokufakwa kwemali engange-R250 000 kwibhanki kaNkulumbuso uPhumulo Masualle, owayengumphathiswa wezezimali ngelo xesha, lalingekho semthethweni.

Isithethi kurhulumente wephondo uSonwabo Mbananga uthi uMasualle wachitha kuphela amawaka amahlanu (R5 000) kule mali, futhi nalo nkcitho ibhalwe phantsi ngelithi yasebenza njani. UMbananga uthi uMasualle enye imali (R245 000) wayalela ukuba ibuyele kwindawo ebivela kuwe.

Noxa nje engalikhankanyanga igama likaMbina-Mthembu, uMbananga uthi amagosa eQumrhu loPhuhliso laseMpuma Koloni (ECDC) abandakanyekayo kolu dyarhazo agxothwa ze amanye anqunyanyiswa logama abanye bejongene neenkqubo zezomthetho.

Kule veki isithethi seDemocratic Alliance kuzwelonke uRefiloe Nt’sekhe uvule ityala kumapolisa aseFleet Street eMonti, elivulela uMbina-Mthembu okhankanywe kaliqela kwingxelo yoMkhuseli woLuntu ngelithi nguye unobangela wokudyarhazwa kwemali eyayihlelelwe ukujongana nomngcwabo kaNelson Mandela ngo2013.

UNt’sekhe uthi uMbina-Mthembu “ufanele ukuba usejele” ngenxa yezenzo awazenzayo ngethuba eyintloko yesebe lezezimali ephondweni.