Intsini yodwa kwi99% Zulu Comedy

UKUSUKA kwisiqhulo ngamabhaso kaMiss Gwadana eDutywa apho abaphumeleleyo babenikwa iimfene zokuthakatha ukuya kwisiNgesi sokucela umsebenzi esithethwa kuSABC 1, amaqhula eli lizwe akwazile ukubashushubeza ngentsini abathandi bolonwabo kwi99% Zulu Comedy eOrient Theatre eMonti ngoLwesihlanu.

Lo msitho wamaqhula ubuququzelelwe sisikhululo Ukhozi FM phantsi kweemfefe zomasipala ombaxa iBuffalo City.

Amaqhula uTsepiso Nzayo, Zikhona Msuthu, Siyanda Maphumulo, Simphiwe Shembe, Tsoro, Smokey Nyembe, Jason Goliath noDonovan Goliath abonakalise isakhono sawo esingummangaliso ayenza yahlokoma yintsini iholo yaseOrient Theatre kwashushu umzimba, bambi belila iinyembezi zentsini kuloo ngqele yangobobusuku.

Kuqale uTsepiso, othethe ngoqhankqalazo loonoteksi lwangoLwesihlanu esithi noxa zivakala izikhalazo zabo, angayaziyo yeyokuba ebengenaphi uOliver Tambo kwizikhalazo zabo. “Oliver Tambo, Oliver Tambo…ebengenaphi ke yena?” kubuze uTsepiso yatsho intsini.

UTsepiso uthi ubaw’ uNelson Mandela inokuba uyayazi inombolo (ulwimi lwasejele). “Utata uhleli iminyaka engama-27 ejele, kutheni le nto singazange sikhe sive nokuba kukanye esithi ‘yimizuzu’ De Klerk.”

UMsuthu yena ucebise oosisi ukuba basoloko bezigcina zisexhaleni izithandwa zabo. “Xa ifowuni ikhala, yiyeke ikhale kathathu ungayibambi uzakumbona uzakusoloko esexhaleni,” kutsho uMsuthu.

Koosisi abashumanekileyo, uMsuthu ubacebise ukuba mabaye kwinkonzo yamaPostile, esithi kulula ukufumana indoda kula nkonzo.

UTsoro, ohlahlambise iholo ngentswahlakazi yentsini, uthe isiNgesi sabantu abamnyama sohlukene. Kukho esikaSABC 1 (esokucela umsebenzi okanye ukubuza indlela xa ubani elahlekile) nesabasasazi boKhozi FM. “Uve umsasazi kuKhozi FM engafuni kuzifaka esiNgesini, esithi: le nto ngesiNgesi bathi yi…xa esitsho ke kuxa efuna ukuziguzula kweso siNgesi,” kutsho uTsoro.

UTsoro wenze umzekelo ngemvumi yekwayito uMandoza, ecela abantu ukuba bayeke ukuhlasela le mvumi besithi ayikwazi ukuthetha isiNgesi. “UMandoza wophula isiNgesi sakhe hayi esakho.”

UShembe ubalise ibali ngomsitho woonobuhle eGwadana eDutywa. “Kwakukho uMiss Gwadana, abantu ababengenele inguNtombikayise, Ntombizodwa noNtombizonke, bonke baphumelela iimfene zokuthakatha.”

UMaphumulo yena uthi wakhe wagcinwa kumzi othile, apho wacinga icebo lokuziqalela ishishini. “Ndaqala ishishini lokuthengisa impepho kodwa zange ithengwe tu, ndagqiba kwelokuba makhe ndiyitshise kwaba kukuphela kweshishini lam oko.”

USmokey uhlekise ngomsasazi woKhozi FM uSgqemeza esithi ziyamohlula iinombolo esenza umzekelo ngengoma yemvumi yeHip Hop uTuks ethi 525 600 minutes. “USgqemeza uvele athi watsho ke uTaks (hayi uTuks) ngengoma ethi, ethi, ethi 500 Hundred namanani amaninzi, uxakiwe ukuba uzakuthini.”

USmokey uthi ukhe watyelela eLimpopo wafika kungekho mabonakude, abeTsonga bephulaphule isikhululo sabo iMunghana Lonene FM kudlala iOrlando Pirates neKaizer Chiefs. Uthi umsasazi walo mdlalo ebengabazi abadlali, esazi uSimphiwe Tshabalala kuphela. “Wayithatha uSimphiwe Tshabalala wayinika umnghana wayena, umnghana wayena wayinika umnghana wayena, umnghana wayena wayinika umnghana wayena…nalo inqaku! Ngubani ke ngoku ofake inqaku,” kubuze uSmokey, othi oziyiva kamba kwiSoccer Zone ukuba inqaku lifakwe nguBernard Parker.

USmokey uthi into entle ngamaZulu xa ebhubhile kukuba aya ezulwini, akafani nomXhosa asiwa eMpuma Koloni xa ebhubhele eRhawutini.