UTau usendleleni ebuyela kwiGenerations

Umdlali oyindumasi kumdlalo iGenerations-The Legacy, uRapulana Seiphemo uyabuyela kwakhona emsebenzini.

Eli gqala lomdlali kamabonakude, nelagaxeleka kwingozi emasikizi neyasuba imiphefumlo emithathu ngenyanga yoMdumba, kuthiwa lichacha kuhle.

Ngokutsho kompapashi weGenerations uGaaratwe Mokheti, uSeiphemo kulindeleke ukuba abuyele emsebenzini wakhe kwiiveki ezimbini ezizayo. “Unesivumelwano sengqesho nathi. Useyinxenye yosapho. Ingathi akasafiki,” utshilo. “Akakachachi ukufikelela kwinqanaba lika-100%, nanjengoko ezakuqhubekeka ethabatha amachiza akhe emsebenzini.”

USeiphemo ubanga ngelithi, kubusuku bengozi, waqweqwediswa ngamadoda amabini ambonzeleka emotweni yakhe ngethuba esalindile kwiirobhothi. Kwingxelo yakhe efungelweyo yamapolisa, utyhola ngelithi, la madoda amnyanzelisa ukuba aqhube ukubhekisa kuhola wendlela uN14 osingise eMogale City.

USeiphemo ubanga ngelithi wawaxelela la madoda ukuba akasoze awavumele athabathe imoto yakhe, aze ambulale. “URapulana wonyusa umcephe wemoto, waze umtyholwa owayekwisitulo esingasemva wamemeza ngelithi makame, nanjengoko wayeqhuba ngamendu aphezulu, waze (uSeiphemo) wabaxelela ukuba kungcono bafe bonke endaweni yokuthabatha imoto yakhe, baze bambulale,” ifundeka olo hlobo ingxelo yamapolisa.

“URapulana uthi, baqala ukulwa ngevili lokuqhuba de batshayisana nemoto emhlophe.” USeiphemo, nodlala indawo kaTau Mogale kwiGenerations, ufika kanye emva kweendaba zokulahla kukaConnie Ferguson (uKarabo Moroka-Mogale) oyinkosikazi yakhe kulo mdlalo.