242 ababhubhe kwiindlela zeMpuma Koloni!

Fikile Mbalula

Nangona lehle ngeepesenti ezintathu ekhulwini inani labantu ababhubhe kwiingozi zendlela eMzantsi Afrika ngeeholide zehlobo lika2019/2020, bangaphezu kwamakhulu amabini ababhubhe eMpuma Koloni.

Oku kudizwe nguMphathiswa weSebe lezoThutho kuzwelonke uFikile Mbalula ngethuba esothula ingxelo ekukudala ilindelwe luluntu. Le ngxelo ithi liwaka namakhulu amathathu anamashumi alithoba abantu ababhubhe kwiingozi zendlela kuzwelonke.

Kunyaka ophelileyo u2018/2019, ngabantu abaliwaka namakhulu amane namashumi amathathu abantu ababhubhe ezindleleni zeli loMzantsi Afrika. Ababhubhe behamba ngeenyawo bakumashumi amane eepesenti, logama ababhubhe bekhwele izithuthi bekumashumi amathathu anesine eepesenti, ze abaqhubi babekumashumi amabini anesihlanu eepesenti.

Le ngxelo ikwathi iphondo laseKZN lelona libe namanani aphezulu abantu ababhubhe kwiingozi zendlela, lilandelwa liphondo laseRhawutini.

Iimoto ezincinci zezona zibulele inani eliphezulu labantu ngamashumi amane anesibini eepesenti, logama abantu ababulewe ziteksi bekwiipesenti ezilithoba kuphela.

“Le ngxelo ibonisa ukuphucuka kumsebenzi wethu wokulwa neengozi zendlela, kodwa kusekuninzi ekumele ukuba kuyenzeka ukuphelisa iingozi ezindleleni zelizwe loMzantsi Afrika,” kutsho uMbalula.

Bakwisiqingatha sesigidi abaqhubi ababekwe amatyala okuqhuba ngokungenankathalo ezindleleni ukusukela oko kuqale iiholide zehlobo. Ininzi kakhulu imali ekhutshwa ngurhulumente esilwa nezi ngozi ebekumele ukuba wonke ubani uncedisana nathi ukuphungula le lahleko,” utshilo uMbalula.

Kuthwa yimali eqikelelwa kwibhiliyoni yeerandi echithwa ngurhulumente kubantu abenzakele ezindleleni ngonyaka ngamnye.

“Abaqhubi abaqhuba ngesantya esingaphezu komlinganiselo isengabona bayingxaki, kuquka nabo bazintyintya ngotywala ezindleleni logama beqhuba,” kutsho uMbalula. Ngamagosa karhulumente akumashumi asibhozo athe abanjwa ngeli xesha lokulwa neengxaki zendlela ngeeholide zasehlotyeni.

“La magosa abanjiweyo aquka amagosa ezendlela, amapolisa kunye namagosa esebe lezoluleko, kanti kukwakho nejoni lomkhosi wokhuseleko ngokwaphula umthetho wendlela,” utshilo uMbalula.