Ababezenza amapolisa baphanga usapho, baqhotsa batya inyama yabo!

Abantu ababezenza amapolisa benxibe iimpahla zamapolisa kuthiwa baphanga iifowuni nemoto usapho lwaseMason’s Mill eMgungundlovu KwaZulu-Natal, bagqogqa nefriji yalo, baqhotsa batya inyama yalo logama amaxhoba ebanjwe kwigumbi phantse iiyure ezintlanu.

Ngokutsho kweThe Witness, oku kwenzeka ngobusuku bangoLwesihlanu, umhla we12 kuEpreli, xa olu sapho lusiva umntu enkqonkqoza emnyango. Xa bevula umnyango, kwakukho abantu abahlanu abathi bangamapolisa xa bezazisa.

Abenzi bobubi yayingamadoda amane nowasetyhini omnye. Kutyholwa ukuba bebexhobe ngemipu, omnye enxibe ivest yokuthintela iimbumbulu ebhalwe igama elithi amapolisa.

“Omnye wabenzi bobubi wathatha umama wamsa kuwo onke amagumbi ekhangela imali nompu, ngoxa abanye babesigadile kwigumbi elinye. Bafumana iR7500 kuphela. Kwakungekho mpu endlini. Indlela le bebekhululeke ngayo bade bazenzela nokusiwa ngaphantsi kwempumlo,” yatsho indoda ehlala kule ndlu.

Kuthiwa bathatha inyama efrijini bayiqhotsa bayitya ngethuba bephanga olu sapho. Ngokutsho kweThe Witness, akukho mntu wonzakeleyo, kodwa le ntlekele iye yangcungcuthekisa usapho.

“Sesoyika nokulala ngoku kuba asazi ukuba kuzakwenzeka ntoni. Ukuba aba bantu babuyile, akukho siqinisekiso sokuba abasayi kusenzakalisa,” ilungu losapho laxelela iThe Witness.

Eli bali lithathwe kwi-IOL.