Abafundi bakhuthazwa ukuba bathethe

Abasemagunyeni kwisikolo iSewushe eCorana ngaseMthatha bakhuthaza abafundi ukuba bathethe ngeengxaki abadibana nazo esikolweni nasemakhaya.

Esi siphakamiso silandela isiganeko sokuzibulala komfundi wesi sikolo oneshumi elinesixhenxe (17) leminyaka ngoMvulo wale veki. Kudizwa ukuba unobangela wokuzibulala kwalo mfundi waseMoyeni eLibode, ebekhulelwe esoyika utata wakhe.

Iingxelo zithi, uzidlise iyeza letanki kumzi obehlala kuwo. Inqununu yesikolo uThobeka Ndamase Bokveld uthi, baso-thukile sesi ganeko sifike kanye kusuku phambi kokuba iqumrhu labucala Restless deve-lopment ligaleleke lizofundisa ngeendlela zokuphila kulutsha noku-khetha amakhono angawo.

“Sithethile nabafundi ngokusweleka kogxa wabo, siyavuya iqumrhu labucala iRestless development lithethile nabafundi, siyathemba iingxaki zabafundi eziquka ukukhulelwa kwabo zizoncipha.

“Udlwengulo nokukhulelwa kwabafundi ziingxaki esikolweni sethu kuba iSewushe ikufuphi nedolophu, lo nto idala abafundi ukuba bazibeke kumngcipheko omkhulu wokungakhuseleki ngendlela. Siyabafundisa ngeendlela zokuphila rhoqo nokukhetha amakhono,” utsho uBokveld.

Ukanti ayingomfundi wokuqala ukusweleka kulo nyaka, omnye usweleke ngomhla we-3 kuEpreli emva kokugwazwa ekhayeni lakhe yindoda engaphilanga engqondweni.

UBokveld uthi, abafundi mabangaboni ukuzibulala njengesisombululo kwiimeko ezifana nokukhulelwa.

U-Olwethu Mkhatshana wequmrhu iRestless Development uthi, bakhethe ukuzofundisa abafundi eSewushe ngeendlela zokuphila nokukhetha amakhono afanelekileyo.

UMkhatshane uthe: “Sifundisa abafundi ngeendlela zokuphila, ukukhetha izakhono nezinye, sisebenzisana namasebe karhulumente. Siyakunqanda ukukhulelwa kwabafundi ezikolweni kuba nalapha eSewushe sixelelwe ngale ngxaki de kwakhona umfundi ozibuleleyo ngoMvulo.”

Amasebe karhulumente aquka amajoni, elezemfundo namanye ebeyinxalenye yephulo lokuthetha nabafundi eSewushe ngoLwesibini eCorana.