Abakhenkethi bahlola iMpuma Koloni

Inkampani yamadelangozi ephondo leMpuma Koloni (Adventure Province), egxile ekujongeni nasekuhloleni imiyezo kunye nezokhenketho kweli phondo, ibambe umhlangano wezokhenketho nabeendaba kwakunye noosomashishini bezokhenketho belizwe laseMzantsi Afrika.

Abebezimase olu khenketho kuquka uSatty Mdhluli weThabile Tours kwiphondo lwaseFreyistata, uModipadi Phoku weAmazing Africa eRhawutini, uSertorio Mndau weNtwanano Tours and Travel eLimpopo noFreddie Schoeman we-Edu Tours kwakunye nababemele iphondo leMpuma Koloni abafana noLungelo Ngabaza weLungelo Langton Tours eBhayi, Siseko Yelani weUncuthu Tours eMonti noVelile Ndlumbini weImonti Tours, bekhokelwa nguKeketso Kostile nobelawula olu khenketho ukuba bahle amahlongwane iinkalo ezibalulekileyo eziphathelele nemiyezo yeli phondo.

UOyanga Ngalika wezonxibelelwano kule nkampani, uqinisekise ngalo mhlangano wolu tyelelo, esithi ezona ndawo zityelelweyo zeziphumelele amawonga eembasa kwiLilizela kule minyaka idlulileyo.

“Ezona ndawo sithe sazindwendwela kolu khenketho lwethu zezi zilandelayo, iTsitsikamma, Somerset East, Richards Bay, Sibuya Game Reserve, Mthombo’s Place, Park Place, Miarestate neBaviaanskloof – ukuze sijonge indlela abasebenzisana ngayo nabantwana, kwaye siphonononge ukuba ingaba zikulungele na ukuphumelela ezi mbasa zeLilizela,’’ utshilo uNgalika.

USatty Mdhluli ongomnye wabakhenkethi abebezimase lo mhlangano uthi akakwazi kuzibamba ngolu khenketho, lube lulutho kuye njengamntu usebenza ngabakhenkethi kwaye ebhentsisa elubala ukuba eli phondo laseMpuma Koloni lityebile kwezokhenketho.

“Eyona nto iphambili kukufumana impepho yolwandle, nokuhlala ubuke izilwanyana zasendle ezifana neengonyama, iindlulamthi, iindlovu njalo njalo,’’ utshilo uMdhluli.

Ezinye zezinto ezonwabise abakhenkethi yimpatho abayifumene kwezi ndawo kwakunye neendidi ngeendidi zokutya kwesintu, ukutya kwaselwandle nokutya kwangaphandle, ingakumbi iziselo ezincamisa umxhelo abazifumene kwiindawo zokutya.