AbakwaVodacom banika oosomashishini umfutho

Umongameli weECCOB onguMnu T.V. Ntlabati noVuyani Jarana emva kokutyikitya isivumelwano, eMonti

Kwezoshishino: AbakwaVodacom Business batyikitye isivumelwano sentsebenziswano nequmrhu lezoshishino laseMpuma Koloni (ECCOB) kwibhrakfesi ebibanjelwe eMonti, nalapho bekukho inkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle.

UMasualle unikeze amazwi enkxaso yale ntsebenziswano, ekwavakalisa nethemba analo koosomashishini abanokuncedisa ekulweni intswela-ngqesho kuMzantsi Afrika jikelele, “Le nto yokucinga ukuba uninzi lwabantu bakuqeshwa ngurhulumente, yinto engasebenziyo. Kuyanyanzeleka ukuba amashishini asakhasayo namatsha ancedise ekuphuhliseni ezoqoqosho zeli phondo lakuthi.”

UVuyani Jarana, oyingqonyela yezoshishino kwaVodacom, yena wongeze abafuna ukunceda abalimi noosomashishini abasakhasayo ngokubanika izixhobo zobuchwepheshe “ezifana neeApp zokugcina nokuphicotha iincwadi zeshishini, iiwebhusayithi ezinokuqinisekisa ukuba oosamashishini basephondweni bayakwazi ukurhweba kwilizwe jikelele. Xa oosomashishini bekhona kumnatha wonxibelelwano iinkonzo zabo ziye zikwazi ukufikelela nakubantu bamanye amazwe.”

Ukanti oosomashishini ebebezimase le bhrakfesi bavakalise uvuyo kunye nenkxalabo ngemiba efana nokungabikho kweNetwork eyomeleleyo kaVodacom kwiindawo ezifana neNgqamakhwe. Bambi bavakalise ukuba bafuna iiApp ezigcina amaxesha okuphuma nokungena kwabasebenzi; nje ngokucofa kanye kwaziwe ukuba ebekhona ngeentsuku ezithe nezithe.

Kwabo banomdla wokuxhamla kwezi nkonzo zokunceda amashishini bangachwethe-chwetheza * www.vodacombusiness.co.za/businessbooster kwiifowni okanye kwikhompyutha ze ulandele imiyalelo elapho.