Abe-UDM bathumele amazwi ovelwano kwi-ANC

Umbutho ophikisayo i-UDM udlulise amazwi ovelwano kwiintsapho nakwizihlobo zabo bathe baphulukana nobomi babo kwingozi yebhasi ebiyenzeke phakathi kwaseWinburg kwakunye neVentersburg ngethuba bebuya kumsitho we-African National Congress ngempela veki eBhayi.

UBongani Msomi ongunobhala kulo mbutho uthe, bakwanqwenelela nabo basesibhedlele impilo ekhawulezileyo.

UMsomi uthi, bayakholelwa ukuba,ukuba abaqhubi bebenenkathalo ngeyingenzekanga le ngozi kungoko besithi makuphandwe ngonobangela wale ngozi.

Bakwathumele nomyalezo wovelwano nakwiANC Ekurhuleni ngesi sehlo.