Alisekho igqala lomsasazi woMhlobo Wenene

Igqala lomsasazi ongasekhoyo uZola Kaso-Majiza

ICANDELO likanomathotholo lithe khunubembe ngale ntsasa emva kokuvakala kweendaba zokubhubha kwegqala lomsasazi woMhlobo Wenene FM uZola Kaso-Majiza.

UMaZou okanye uMakazi nanjengoko beteketiswa ngoogxa bakhe kwakunye nabaphulaphuli, ubhubhele kwisibhedlele saseMercantile eBhayi ngentsasa yayizolo emva kokugula ithutyana. Ezi ndaba zingqinwe ngunyana wakhe uMabaso Majiza kweli phephandaba. 
UMaZou, 67, inzalelwane yaseQonce, owayekwangutitshalakazi ngokwemfundo,  ungene kwisikhululo soMhlobo Wenene mandulo phaya, ngexesha leRadio Ciskei neRadio Xhosa. 
Uqhube iinkqubo eziliqela kuquka ezamakhosikazi, ezolonwabo, ezengxoxo, imiphanga ekwadlala nasemabalini. 
Esi sisele senyathi sishiya ngasemva oonyana baso ababini uMabaso noBonga.
Belingekabikho ilizwi eliphuma kuMhlobo Wenene ngethuba sibhala eli nqaku. 
 
Amalungiselelo omngcwabo bewengekabhengezwa.
Phumla ngoxolo MamNgwevu!