Amakhwenkwe ayi-7 972 olusiwe e-O.R. Tambo

UMMANDLA wase-O.R. Tambo woluse inkitha yamakhwenkwe ayi-7 972 ngexesha lolwaluko kuDisemba wonyaka ophelileyo.

Kwelinani, bathandathu kuphela abakhwetha ababhubhe e-O.R. Tambo, logama bebathathu kuphela abathe baphulukana nobudoda babo.

Liqhwatyelwe izandla igalelo labathathi-nxaxheba kwisiko lolwaluko kule ngingqi, kulandela ukuhla kwenani labakhwetha ababhubhe emabhumeni ngexesha lolwaluko lasekupheleni konyaka.

Oku kuthethwe ziinkosi zemveli, amasebe karhulumente nabanye, ngethuba kukhutshwa le ngxelo kwiholo yalo masipala ezifemini eMthatha izolo. Nangona lehlile inani lokusweleka kwabakhwetha, nabangeniswa kwizibhedlele ezahlukeneyo, kodwa usemkhulu umsebenzi ekusamele wenziwe ukulungisa le ngxaki. Mnye kuphela umkhwetha obhubhe eKSD, bathathu eQaukeni, logama bebabini eNyandeni.

Esenza ingxelo, uNkosi Gcobani Tyhali ojongene neli siko kwicala lenkosi kule ngingqi ye-O. R. Tambo, uncome umsebenzi omhle owenziwe ngabathathi-nxaxheba kwelisiko.

“Ukusebenza ngokubambiseneyo kuzele amaduna namathokazi. Lehlile inani labakhwetha abaswelekileyo kulo nyaka, kuquka nabangeniswe ezibhedlele kunye nabanqumlwe ubudoda. Sincedwe luqeqesho lococeko satsho sakwazi ukuhlangula abakhwetha lula ngaphandle kokubiza oogqirha,” utsho uTyhali.