Amanxada-nxada amalungu epalamente ngenxa yoqhankqalazo

Umfanekiso oselugcinweni woqhankqalazo labafundi

AMALUNGU ePalamente kazwelonke amanxada-nxada ngelizama ukuqanda iingxaki ezibangelwa ngumzabalazo wabafundi beeyunivesithi zeli, abanyanzelisa ukunikwa imfundo
esimahla. 

Ikomiti ejongene nemfundo ephakamileyo kwiPalamente yeli iqalise uluhlu lweendibano kunye namaqela ahlukileyo achaphazelekayo kwimfundo
yamaziko aphakamileyo eRawutini. 

Le komiti
izakubamba iindibano nemibutho yabafundi, abazali, nemibutho ezimeleyo
echaphazelekayo kwimeko yemfundo ephakamileyo. 

Oku kwenzeka ngeenjongo
zokunqanda umonakalo obangwa ngabafundi kwanoqhankqalazo elikuwenza lo nyaka ube yilahleko.

Kwindabano ebibanjwe yile komiti nabaphathi beYunivesithi
yoMzantsi Afrika [UNISA] kugxilwe kumonakalo
osele wenzeke ngenxa yolu qhankqalazo. 

Othethe egameni leUNISA uAhmed Bawa uthe; “Inzame zokunqanda lo monakalo kumele ukuba zenziwe zihambelane neeyunivesithi
ezohlukileyo nanjengoko ezinye zingakhange zichaphazeleke
ngokumandla,” utshilo. 

Wenze umzekelo ngeYunivesithi yaseStellenbosch neWalter
Sisulu esithi azichaphazelekanga ngokumandla luqhankqalazo labafundi.

Le komiti
ikwavakalise inkxalabo nendlela amapolisa asingatha ngalo ukhuseleko kuqhankqalazo labafundi. Othethe egameni lale komiti uConnie September uthe;  “Logama ezinye iiyunivesithi
zisebenza ezinye zijongene neengxaki ezinkulu, ngoko ke kufuneka
sicoselele.”

Ukanti umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo uBlade
Nzimande ubambe indibano nabezoshishino ngenjongo zokupheka amacebo okulwa
noqhankqalazo labafundi.