‘Amapolisa athathe iR9 800 ashiya iR100’

UBhalisa Khelephu waseTyhalarha eMthatha obanga ngelithi imali yakhe ithathwe ngamapolisa

INDODA yaseTyhalarha eMthatha ivule ityala emapoliseni ibanga “impathombi” emva “kokuthathwa kweR9 800” ngamapolisa ngethuba embonzeleka kowayo kwiveki ephelileyo nalapho athe akubona ukuba akayifumani le mipu ebeyifuna “ashiya iR100” kunkosikazi wekhaya.

UBhalisa Khelephu uthi amapolisa aqikelelwa kwisixhenxe afike kwakhe ebusuku ngoLwesibini weveki ephelileyo. Uthi bebengaziphathanga iimpepha ezigunyazisa ukugqogqa.

“La mapolisa afike ankqonkqoza emnyango, xa ndithi ndibuza ngubani lowo, alibiza igama lam endikhwaza ngalo. Khange batsho ukuba bangoobani de ndababuza okwesithathu nalapho ndibone bekhaba ucango lophuka bangena ngaphakathi.

“Ukungena kwabo bathe bangamapolisa bendinyanzela ukuba ndivule ekamereni yam, besithi bafuna imipu. Bathe kum kuthwa ndinompu omkhulu nomncinci. Ndibaxelele ukuba andinampu mncinci mna, umpu okhoyo ekhaya ngulo omkhulu,” kutsho uKhelephu.

Emva kokuba ebanike lo ngxelo bangene ekamereni. “Bangenile ekamereni bavula isefi, bakhupha lo mpu kwanemali yam ehlala phaya. Babuzile yintoni iseplastikini eqhinishelweyo ndabaxelela ukuba yimali, babuza ukuba ziphi iimpepha zompu ndabanika.”

“Bazijongile iimpepha ndabeva besithi ‘oh ngumpu welifa lo’ ndathi ewe ngumpu katatomkhulu lo. Emva koko bandibuze umpu omncinci ndabaxelela ukuba andizange ndaba nompu omncinci mna,” utshilo uKhelephu.

UKhelephu uthi la mapolisa akhe amthembisa ngombamba kodwa aphinda amshiya xa engakwazi kufumana le mipu bebeyifuna. Uthi phakathi kwezinto azonakalisa lucango, iwodrophu kwanesofa.

UKhelephu uthi la mapolisa akhe ancwina nomfazi wakhe, embuza ngale mipu ze athatha imali nakuye, le idibene nale R9 800. “Emva kokuba bethethe nomfazi wam, baye bamnika iR100 besithi bayichole phantsi. Xa emkile la mapolisa ndiye ndabona ukuba mandijonge izinto zam, xa sithi imali imkile esefini. Nomfazi xa ejonga kwinxili yakhe, imali imkile,” kubanga uKhelephu.

UKhelephu uthi emva kokuqaphela ukuba ithathiwe imali yakhe, uleqise kula mapolisa.

“Ndibone ukuba mandifowunele umfana onemoto ndifuna ukuba sileqe kwisikhululo samapolisa aseBityi. Saya ngenene, safika kukho amapolisa amabini angamakhosikazi eBityi, engekho la mapolisa ebeye ekhaya.

“Simkile eBityi saphinda sabuya kamva, sadibana nomasitishi owandibuza ukuba ndifuna ukuthini, ndamxelela ukuba ndithathelwe imali, umzi wakuthi ubhodlokile,” utshilo uKhelephu, esithi ulivulile ityala eBityi futhi wawaxela la mapolisa kukhala ojongene nendlela asebenza ngayo amapolisa i-IPID.

UKhelephu ukwathe uxelelwe ngala mapolisa ukuba bathelwe thsuphe ukuba kukho imipu emibini kowabo. Uthi kangangendlela ebesoyika ngayo ebecinga ukuba bazokubulawa. “Ndonyukelwe sisifuba de ndeva la mapolisa ebuza unkosikazi ukuba iphi inqawe yesifuba.”

Isithethi samapolisa aseMpuma Koloni uKapteni Khaya Tonjeni uthi abanakuphefumla ngalo mba xa sele uphethwe yi-IPID. Isithethi se-IPID, uSontaga Seisa, uvakalise ukuba bazakuwuthathela ingqalelo lo mba ze baphendule, noxa nje ebengekakwenzi oko ngethuba sipapasha eli nqaku.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za