Amasoka aseBhayi ayucwe kuFacebook nakuTwitter

Amasoka aseBhayi afumene ukuyucwa okukhatshwa zizenyeliso kwinto ekholeleka njengephenjelelwe ngamantokazi ebesakuncuma nala masoka.

Kule veki ibisisigqubu sezenyeliso neziqhulo ezijoliswe kumasoka aseBhayi, ekuthiwa adume njengamagqolo. Oku ke kudale ingxokolo kumaqonga onxibelelwano, uTwitter noFacebook, bambi besithi yinyaniso le logama abanye besithi zizenyeliso nje ezi.

Umsebenzisi kaTwitter ubhale ngolu hlobo: “Outele [utakele] umntu waseBhayi akushiye eRoomini [egumbini lokulala] ayotya abukele uGenerations neFamily [nosapho] yakhe abuye sebhodla.”

Omnye umsebenzisi kaTwitter ubhale ngolu hlobo: “Amadoda aseBhayi akasityisi nyhani. Isisu siyakhala umntu ulambile, umntu akabethelwa nangu-Doh sana. Ulamba unye mntakabawo ingakumbi phaya eNew Brighton.”

Omnye ubhale kanje: “Amadoda aseBhayi ngala afika kwakho alume iPalony agqiba ayijongise kude ungaboni uba ilunyiwe.”

Omnye uveze le ntetha yaseBhayi kaPeto, ebhekisa kumhlobo, esithi: “Akukho nto intle enakuze iphume kumadoda aseBhayi xa esabizana ngooPeto, amadoda emadala.”