IBuyel’ Ekhaya Fashion Development Programme ibuyela kwiMpuma Koloni

Abaphumelelayo kwiBuyel' Ekhaya Fashion Umfanekiso: Siyanda Jantjies

 Kulandela
impumelelo eyayifumanayo kunyaka wayo wokuqala ka2016, iBuyel’ Ekhaya Fashion
Development Programme iyabuya kwakho kulo nyaka.

Esi siganeko
kunyaka ophelileyo sibe ngundaba-mlonyeni kuluntu nakumaziko eendaba
njengenkqubo yokuxhobisa abayili beempahla nabo bafundela ifashoni abaphakathi
kwe-18 ne-35 yeminyaka kwiMpuma Koloni.

Abo
baphumelele kunyaka ophelileyo baye bazuza ithuba lobomi babo nanjengoko
kumbovu ukuba baqalise nenkqubo yoqeqesho neengqwayi-ngqwayi kwifashoni uThula
Sindi noDavid Tlale.

Le nkqubo,
iBuyel’ Ekhaya Fashion Development Programme, ineenjongo zokuphuhlisa abayili
abazinzalelwane zephondo leMpuma Koloni.

Ngale nkqubo,
iBuyel’ Ekhaya iqinisekisa ukuba abathathi-nxaxheba nabo baphumelelayo banikwa
ithuba lokufunda ngeenkalo ezohlukeneyo kwicandelo loshishino ngefashoni, ukuzisungulela
inkampani nokuyibhalisa.

Inkqubo yalo
nyaka iqale ngoMvulo we-02 kweyeDwarha 2017 nanjengoko kuvulwe inyoba yokufaka
izicelo.

Abo
banomnqweno kwicandelo lefashoni bayamenywa ukuba bafake izicelo.  

·       
Kufuneka ube ngumhlali osisigxina weMpuma Koloni;

·       
Kufanele ubeneminyaka ephakathi kwe-18 ne-35;

·       
Ubenemizobo emithathu egqityiweyo;

·       
Ubenako ukuzimasa uqeqesho olungomhla we-23 kweyeDwarha/Oct eMonti;

·       
Ube uyakwazi ukuya eRhawutini ukususela ngowe-6 ukuya kowe-15
kweyeNkanga/ November 2017;

·       
Ube uyakwazi ukubaseMonti ngowe-13 ukuya kwi-15 kweyoMnga/Dec 2017.   

 Abanomdla
bangafaka isicelo ngokubhalela kule email engu:
submissions@buyelekhaya.co.za okanye
utsalele ku: 011 022 8844 phakathi ko-12:00 no-14:00 ngoMvulo ukuya
ngoLwesihlanu.

Ukufaka
izicelo kuyavalwa ngowe-13 kweyeDwarha (ngomso).