Anconyiwe amapolisa ngokubamba amapolisa

Umkhomishina wamapolisa eMpuma Koloni uLt General Liziwe Ntshinga, uqhwabele izandla iqela lamapolisa athe abamba amapolisa amathandathu kuquka nomhlali ngezityholo zobuqhophololo eKomani.

La mapolisa ebevele enkundleni kamantyi ngoLwesibini ngezityholo zokusebenzisana namaqela athengisa iziyobisi eKomani.

“Ukubanjwa kwalamapolisa kumele ukuba kuthumele umyalezo omhle nakwabanye abasancwase ukwenza ubuqhophololo entlalweni yabantu,” uthethe watsho uNtshinga.

Ingxelo yamapolisa ithi uDalithemba Maheshana, Monwabisi Dyongo, Andiswa Jikumlambo, Siyanda Gunuza, Sipho Nene, Mzimkhulu Ndevu noMakgotso Kesa bebesebenzisana namaqela athengisa iziyobisi kwizitalato zaseKomani.

“Nje ngamagosa ekumele ukuba akhusela umthetho asisoze sithandabuze ukubamba sivalele onke amapolisa ophula umthetho kweli phondo,” ucacise watsho uNtshinga.

Othethe egameni lamapolisa eMpuma Koloni uKhaya Thonjeni, uthi aba batyholwa bebethenga bethengisa iziyobisi.

“Xa bezithathile iziyobisi kubantu abazithengisayo bebezinika iqela elithengisela bona, eli qela lithengisela bona bebeliyeka lithengise ezitalatweni zaseKomani ngaphandle kwengxaki,” ucacise watsho uThonjeni.

UNtshinga uthi banamaphulo abanzi ajolise ukubamba avalele onke amapolisa angcolisa igama lesipolisa soMzantsi Afrika.

“Eli ayilophulo lokugqibela esilenzayo maninzi ezayo, bakhona abazakubanjwa bavalelwe kungekudala ngenxa yobuqhophololo,” utsho uNtshinga.

Yintsebenziswano yamaqela ahlukileyo amapolisa ethe yenza ukuba iphulo lokubanjwa kwale miguvela libe yimpumelelo.

“Ezi zinzame zamaqela ohlukeneyo amapolisa eMpuma Koloni ukulwa ubuqhophololo emapoliseni kwiMpuma Koloni ngokubanzi,” utshilo uThonjeni.

Zikwakho ingxelo zokuba lamapolisa awazithengisi kuphela ezi ziyobisi koko akwazitshaya nokuzitshaya.

Kwiveki ephelileyo ngamapolisa amathandathu athe abanjwa avalelwa kwiphondo laseFreyistata ngezityholo zokufaka amabango abubuxoki axabisa imali engaphezu kwezigidi ezihlanu zerandi.

Ngonyaka ka2014, amapolisa aseKapa abamba avalela amapolisa alishumi ngezityholo zobuqhophololo.

La mapolisa ayetyholwa ngokuthatha izinyobo ezivela eluntwini olwaphula umthetho kwizitalato zaseParow eKapa.