Babanjiwe ebebezama ukunyoba amapolisa eRhini

Ngamadoda amabini elizwe laseNigeria afunyenwe eneziyobisi eziluhlobo lweCocaine eqikelelwa kwimali engangeR630 000. Esisibini sibanjwe kufuphi nedolophu yaseRhini besingise eBhayi ekuseni ngoLwesihlanu.

Omnye unamshumi amathathu anesithandathu (36) omnye unamashumi amane anesibini (42) ubudala.

Babanjwe ngethuba kusenziwa ugqogqa kuhola wendlela uN2 phakathi kwedolophu yaseRhini kwakunye neBhayi usenziwa liqela lamagosa ezendlela kwakunye namapolisa nalungiselwe elixesha likaxakeka.

Isithethi samapolisa ephondo leMpuma Koloni, uKhaya Tonjeni, uthi imoto yabarhanelwa iqapheleke kumapolisa ngokuba ingabina nombolo ngaphambili emotweni.

“Amapolisa ayimisile le moto irhanelekayo, aqhubekeka nokuyigqogqa nalapho aye afumana amaqhuma asongelweyo eziyobisi zifihlwe phantsi kweewayiphazi kwibhonethi yemoto ngaphandle. Abarhanelwa bazongezelele ityala phezukwelo leziyobisi ngokuthi bazame ukunyoba amagosa ngemali engangeR12 000 ekubeni bangababambi. Imali leyo bebenyoba ngayo ibifihlwe esihlangwini ngasemva emotweni,” udize oko uTonjeni.

La madoda ajongene namatyala ambini; elokufunyanwa beneziyobisi kwanelokuzama ukunyoba amagosa. Kulindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla yamatyala yaseRhini kuMvulo weveki ezayo. Ukanti nemoto leyo yabo iseselugcinweni lwamapolisa njengoko kungaziwa ukuba ibingabiwanga kusini na yona.

Inkumanda yesikhululo samapolisa aseRhini uDavid Kanuka uqhwabele izandla oogxa bakhe. Uthi amapolisa azakuqhubekeka ebamba abenzi bolwaphulo mthetho kwiindawo zokuhlala ukusindisa uluntu. Ukwaqhwabele oogxa bakhe abangakhange balukuhleke xa bebenyotywa.