Bafumene itanki lamanzi okuhlamba izandla eMadokisini

ÙMnu. uZibuthe Mnqwazi obemele Amathole Municipality noceba wakwaWadi 2 eMbhashe, uNksz. uNosongo Kwedinana banike abantu baseMadokisini, eDutywa, itanki lamanzi okuhlamba izandla ngelithuba leKhorona ngentsasa yangoLwesibini kule veki. Umfanekiso: Pedro Mapelo/ANA

Abantu
balelali yaseMadokisini, eDutywa, bafumene itanki elilayisha iilitha zamanzi
ezingamawaka amahlanu. Kusasa ngoLwesibini wale veki, Amathole Municipality,
uphehlelele inkqubo yokusasazwa kwamatanki kwiindawo ezintlithwe yimbalela
nezingenawo amanzi eMbhashe. UMnu. uZibuthe Mnqwazi nguye ose amatanki amabini kwilali
yaseMadokisini naseGqugesi eziphantsi kukaWadi 2 ngokuthunywa ngusodolophi
waseMathole. Noxa itanki lilincinane kwilali yaseMadokisini enemizi engaphaya
kwamakhulu amabini – kodwa ibathwana labantu ebelikhona ngethuba kufika itanki,
lithe ucuntsu akafani noshici. Amatanki amabini kwaWadi 2 ayinxalenye yephulo
likaRhulumente kazwelonke othe uza kuthenga amashumi amabini ananye amawaka
(41 000) amatanki aza kuthi asiwe kwiindawo eziswele amanzi ngethuba
lesifo esigqugqisayo ekuthiwa yikhorona. Amathole Municipality
wabelwe ikhulu elinamashumi amabini anesithathu kuloo matanki ukuze ancedise
oomasipala abaphantsi kwakhe.

                                   

UMnu. Mnqwazi,
okwicandelo lamanzi kumasipala waseMathole uvumile okokuba itanki elinye ngeke
libonele abantu baseMadokisini watsho esithi umasipala uza kuqinisekisa okokuba
lihlala linamanzi ngamaxesha onke ukuze abantu bakwazi ukuhlamba izandla rhoqo.
“Ndithunywe ngusodolophi kule lali ngoba ayinawo nanjani amanzi. Sithe xa
sibonisana ke kula ofisi yam, siye sagqiba kwelokuba sizo kuphehlelela umcimbi
wokuhanjiswa kwamatanki apha eMadokisini naseGqugesi. Amatanki aza kuba namanzi
ukuze kubekho indawo abawakha kuyo amanzi abantu njengokuba sisithi mabahlambe
izandla qho,” utshulo uMnqwazi. Phantse bonke abantu baseMadokisini abanawo
amanzi ngoba baxhomekeke kwawemvula abawakhongozela ngamatanki wabo.

                               

“Siyabona
inobukhulwana le lali kodwa siza kubona aph’ ethubeni  ngoba asekhona amatanki esincediswa ngawo
nguCOGTA nesebe lezamanzi kuzwelonke. Siza kongeza apho sibonayo ukuba kukho
imfuneko ngoba siwasa kuzo zonke iiwadi ezichaphazelekayo,” utshilo uMnqwazi.
Yena uceba wakwaWadi 2, uNksz. uNosongo Kwedinana, owamkele itanki egameni
labantu bendawo yakhe uthethe wenjenje: “Ndiziva ndinochulumanco njengokuba
ndiziselwe la matanki kwiilali ezinje. Iilali ezimbini, iMadokisini neGqugesi,
zezona zingenawo amanzi. Kuhle ngoku ngoba itanki lamanzi likhola ukuze babe
bebambisa ngelixesha lekhorona. Kuziswe amanzi ukuze bakwazi ukuhlamba izandla
ngamanzi anesuphu ngoba baza kosulela xa bengenawo amanzi ezindlini.”