Bakhalimele iziyobisi kumngcwabo kaHope Zinde

Ukusetyenziswa kweziyobisi gwenxa ngabantu abatsha yeyona nto iye yakhalinyelwa kanobom kwinkonzo yomngcwabo walowo wayesakuba yintathelli yeSABC waphinda walilungu lebhodi yeSABC uHope Zinde ngoLwesibini.

Iinkokeli zopolitiko, oosomashishini, kwakunye noluntu olukwicandelo leendaba ebebezimase le nkonzo bathi uluntu ekuhlaleni maluphakame kuliwe ukusetyenziswa kweziyobisi.

ULindiwe Zulu nongumphathiswa wophuhliso lwamashishini asakhasayo kuzwelonke uthe, intlungu eyehlele usapho lakwaZinde sele yehlele amakhaya amaninzi jikelele kweli loMzantsi Afrika.

Ukanti kuye kwabongozwa nabazali ukuba bancedisane nabantwana babo kuliwe lo mkhwa.