Banokhanyo ngenxa yombutho waseQunu

Abafundi baseGengqe SSS eMqanduli baxhamle kwisibonelelo sezixhobo zombane welanga

Umbutho wolutsha waseQunu eMthatha, iQunu Youth Development Foundation (QYDF), unikeze ngezixhobo zombane ophehlwe ngelanga (Solar) kwizikolo ezingenambane kummandla waseMthatha ukulungiselela ukuba zibe lula izinto kwabo bafundi babhala iimviwo.

Ngokwenza oku, lo mbutho ububambisene nenkampani yezophapho i-SA Airlink kwanenkampani yezamandla iSustainable Energy Africa.

Itsha-ntliziyo loluntu kwanomseki weQYDF uPhikolomzi Habe, okwalilungu lendibanisela yeqela labantu abazingise kutshintsho iACTIVATE! Change Drivers network, uthi ukungabikho kombane kwizikolo zasezilalini ngunobangela wale ngxubakaxaka ikhoyo kwisebe lezemfundo.

“Siyavuya ukuba yinxalenye nale nkquleqhu kuba ukungabikho kwezixhobo ezifana nombane kwizikolo zasezilalini eMpuma Koloni ngoyena nobangela weengxaki zezemfundo,” utshilo uHabe.

Zizikolo, ezamabanga aphantsi naphezulu, ezikumashumi amabini anesihlanu kummandla waseMthatha ezithe zaxhamla kule nkquleqhu.